Avløpstjenester

Leveringsvilkår

FELLES MÅL

Både du, som abonnent, og vi som tar imot avløpsvannet ditt, ønsker det samme: Best mulig
tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.
I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener
tjenestene ikke er slik de bør være.

KOMMUNENS FORPLIKTELSER

1. Bortledning og rensing av avløpsvann

 • Spillvann (kloakkvann) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på din eiendom.
 • Kommunen kan også tilrettelegge for at du skal ha anledning til å bli kvitt overvannet (regnvannet og drensvannet) fra eiendommen.
 • Kommunen skal drifte, vedlikeholde, utbedre og renovere avløpsanleggene for å tilfredsstille både gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner, samt tilstrebe å oppfylle kommunens egne mål i forhold til vann- og vassdragskvalitet.
 • Dersom det oppstår et driftsproblem ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstoppinger eller stopp på en pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt for å fjerne årsaken til problemene.

2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

 • Ved akutte utslipp til vann og vassdrag, som kan ha betydning for deg, blir du varslet så snart som mulig.
 • Vi informerer deg årlig om endringer i priser og/eller avløpstjenestene før du mottar første faktura.
 • Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til oss i kommunen.
 • Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig.

ABONNENTENS FORPLIKTELSER

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i
kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal:

 • Betale avløpsgebyrer i henhold til mottatt faktura.
 • Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser, inkl. tilstrekkelig høyde over nærmeste vannforekomst.
 • Vedlikeholde dine private anlegg i henhold til kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilknytningspunktet på kommunens hovedledning).
 • Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, evt. senest innen gitte frister.
 • Koble ut gammel slamavskiller der kommunen krever det.
 • Aldri tømme rester av kjemikalier, oljer, løsemidler m.m. eller gjenstander som bleier, våtservietter, hår, Q-tips (vattpinner), sanitetsbind og lignende i toalettet.
 • Der flomfaren er kjent, sikre eiendommen mot oversvømmelser ved å installere selvlukkende sluk (med tilbakeslagsventil).
 • Ikke installere kjøkkenavfallskvern da kommunes ledningsnett og renseprosess ikke er tilrettelagt for denne type avfall. (Kommunen har andre ordninger som håndterer denne type avfall.)
 • Varsle kommunen ved forstyrrelser/uregelmessigheter ved avløpssystemet.
 • For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Prisen for avløpstjenestene er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til avløpstjenestene. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret fordeles på tre terminer i året. Dersom ditt forbruk stipuleres etter areal betaler du lik sum tre ganger i året. Dersom du har vannmåler betaler du forbruksgebyret først som et à konto beløp, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år.

Generelt antas at avløpsmengden er like stor som vannforbruket. Abonnenter med vannmåler betaler i tillegg årlig leie for bruk av vannmåler. Gebyret fordeles likt på terminene. Ved forsinket betaling tilkommer renter etter Morarenteloven. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter Panteloven § 6-1.

KLAGE OG ERSTATNING

Det foreligger en mangel ved avløpstjenesten når den ikke er i samsvar med beskrivelsen foran. Dersom du mener at det har oppstått en mangel kan du sende klage til kommunen. Klagen bør sendes snarest etter at mangelen er oppdaget. Kommunen vil da undersøke forholdene så raskt som mulig.

Når en feil er oppstått i det kommunale ledningsnettet, plikter kommunen å utbedre feilen. Utbedringen skal finne sted innen rimelig tid.

Mest aktuelle lover og forskrifter

 • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974)
 • Kommunehelsetjenesteloven (av 19. november 1982)
 • Lov om skadeerstatning (av 13. juni 1969)
 • Forurensningsloven (av 13. mars 1981)
 • Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer (av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000)
 • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune (kommunal forskrift)
 • Forskrift om avløpsslam (av 2. januar 1995, med endringer av 27. september 1996)
 • Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (av 12. april 2000)
 • Forurensningsforskriften

Drikkevann

Leveringsvilkår

FELLES MÅL

Både du, som abonnent, og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler. I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være.

KOMMUNENS FORPLIKTELSER

1. Levere drikkevann som næringsmiddel

Vannkvalitet
Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Forskrift om vannforsyning og drikkevann, (Drikkevannsforskriften).

Trykk
Ved en normal driftssituasjon skal statisk vanntrykket ved tilknytningspunktet til kommunalledning være mellom 2,0 og 9 bar. (Trykk over 6 bar kan ødelegge husinstallasjoner, se Abonnentens forpliktelser).

Leveringssikkerhet
Vi forsyner deg med tilstrekkelig mengde drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen. I slike tilfeller gjelder følgende:

 • Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare lengre enn 12 timer.
 • Ved uforutsatte stopp i vannforsyningen, f.eks. ledningsbrudd, skal kommunen tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 24 timer.
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 24 timer, vil det bli lagt provisorisk vann. Du kan også få tilkjørt vann til husholdningsforbruk, hvis det er nødvendig og eneste mulig løsning.
 • Ved ledningsbrudd eller storbrann kan kommunen stenge vanntilførselen uten forvarsel.

2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

 • Alle planlagte stopp i leveransen (f.eks. ved reparasjoner) eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning for deg (f.eks. ved spyling av ledningsnett) varsles.
 • Kommunen skal varsle deg umiddelbart, ved akutt forurensning, som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende.
 • Vi informerer deg årlig om endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura og om vannkvalitet på oppfordring.
 • Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til oss i kommunen.
 • Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig.

3. Kontrollere og vedlikeholde kommunens vannmålere

 • • Vannmålere eid av kommunen skal kontrolleres og vedlikeholdes (evt. skiftes) etter fastsatt vedlikeholdsprogram der frekvensen avhenger av målertype, størrelse, forbruk m.m.

ABONNENTENS FORPLIKTELSER

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens VA-norm og innebærer i hovedsak at du, som abonnent, skal:

 • Betale vanngebyrer i henhold til mottatt faktura.
 • Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser.
 • Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt basert på vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning. Dersom det er fare for at trykket er større enn 6 bar må du sikre dine innvendige installasjoner ved bruk av reduksjonsventil.
 • Dersom du driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann er du selv ansvarlig for å få informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.
 • Vedlikeholde dine private anlegg i hht. kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett t.o.m. anboringsklammeret på kommunens hovedledning).
 • Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikkerhetsventil og utvendig stoppekran.
 • Tilrettelegge for at kommunen selv kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.
 • For deg med vannmåler: Foreta avlesning og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler.
 • Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

ANDRE TILBUD KNYTTET TIL DRIKKEVANNET

 • Du kan, under vanlige driftsforhold, benytte drikkevann til hagevanning. I tørkeperioder, eller i andre perioder med kapasitetsproblem, kan kommunen imidlertid innføre restriksjoner mot hagevanning. Du vil bli varslet minst 24 timer før innføringen.
 • Der kapasiteten tillater dette, og etter avtale med kommunen, kan du benytte drikkevann til eget sprinkleranlegg, landbruksvanning og andre former for vannuttak.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret fordeles på tre terminer i året. Dersom ditt forbruk stipuleres etter areal betaler du lik sum tre ganger i året. Dersom du har vannmåler betaler du forbruksgebyret først som et à konto beløp, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år.

Både du som abonnent og kommunen kan kreve installering av vannmåler. Installasjonen bekostes av abonnenten. Abonnenter med vannmåler betaler i tillegg årlig leie for bruk av vannmåler. Gebyret fordeles likt på terminene.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter Morarenteloven. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter Panteloven § 6-1.

KLAGE, PRISAVSLAG OG ERSTATNING

Klage:
Dersom du mener at det har oppstått mangel ved vannleveransen i forhold til det som er beskrevet foran eller i forhold til krav i Drikkevannsforskriften, kan du sende klage til kommunen. Klagen bør sendes så raskt som mulig etter at mangelen er oppdaget.  Prisavslag kan gis:

 • Når vannkvaliteten ikke er i overensstemmelse med Drikkevannsforskriften med hensyn til kvalitet.
 • Når mengde og trykk ikke er i overensstemmelse med Pkt 1. Det forutsettes at privat ledning er tetthetsprøvd og har nødvendig dimensjon. Erstatning for opphold i vanntilførselen. Det gis ingen erstatning for avbrudd i vanntilførselen. Mest aktuelle lover og forskrifter
 • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974)
 • Lov om skadeerstatning (av 13. juni 1969)
 • Kjøpsloven (av 13. mai 1988)
 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann, Drikkevannsforskriften (av 1. januar 1995)
 • Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer (av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000)
 • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune (kommunal forskrift)
 • Forurensningsforskriften