Reguleringsplan på nytt offentlig ettersyn - Reguleringsendring for masseuttak og deponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3, Søkkemyra, Laureidfjellet

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 16.11.20, sak 147/20, å legge reguleringsplansaken ut på nytt offentlig ettersyn etter at det var gjennomført endringer på reguleringsplankartet og i reguleringsbestemmelsene. Disse endringene er nå utført, sammen med tilhørende endringer i planbeskrivelsen. Støyrapporten er også oppdatert.

Hensikten med planforslaget

Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å hindre avrenning fra tiltaksområdet. Etter at deponiet er ferdig fylt opp, skal arealene tilbakeføres til landbruksområde på en måte som tar hensyn til både landskapsbildet og framtidig landbruksdrift.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 18.12.20 – 13.02.21. Nedenfor finner du lenke til saksframlegg, planbeskrivelse, plankart, bestemmelser mv.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 13.02.2021.

 Relaterte dokumenter