Med henvisning til Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) § 14, kan kommunen v/ brannsjefen pålegge nødvendige sikringstiltak.

Normalt vil det kreves følgende:

  1. Én våken nattevakt per påbegynt 50 overnattende personer per etasje.
  2. Det må i tillegg foreligge oversikt over tilgjengelige personer som kan kontaktes dersom noen av vaktene må forlate bygningen (eksempelvis dersom noen blir syke og trenger følge til lege o.l.).

Brannsjefen eller eieren av byggverket kan i tillegg kreve de sikringstiltak som anses nødvendig. For å kunne vurdere brannsikkerheten og eventuelt iverksette tiltak, ber brannsjefen om at alle nedenfor stående rubrikker fylles ut og sendes til brannvesenet.