I henhold til Tvistelovens § 6-7,  skal Eigersund kommune hvert fjerde år oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet.

Som møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet.  Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

En møtefullmektig er en person som representerer den parten han har fått oppdraget fra. Møtefullmektigen skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen.

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.

Mer informasjon

Du kan lese mer om hva en møtefullmektig er på Forliksraadet.no. Oppnevningen er for en periode på 4 år, gjeldende fra 1.1.2017.

Ta kontakt

Interesserte bes sende en kort skriftlig søknad til post@eigersund.kommune.no innen 1. november 2016. Eventuelle spørsmål kan rettes til Irene H. Randen på irene.randen@eigersund.kommune.no eller på telefon 928 14 180.