Konferansen ble ledet på en utmerket måte av Frida Leidland, Bjørg Davidsen, Anna Nebesna og Karoline Løyning, som alle er ungdomsskoleelever på Lagård og Husabø. Til stede var også ordfører, varaordfører, fungerende rådmann, påtroppende rådmann og flere andre fra politisk og administrativ ledelse i kommunen.

Sven Gustafsson fra KORUS presenterte innledningsvis de viktigste funnene fra Ungdata-undersøkelsen 2016. Undersøkelsen ble gjennomført i vår, og hele 90% av elevene i ungdomsskolen deltok. Sven Gustafsson beskrev en ungdomsbefolkning som er ordentlig og pliktoppfyllende – men som også er mer stresset enn tidligere. Særlig jentene forteller at de gjør mer lekser enn tidligere, bekymrer seg for framtida og legger press på seg selv. Dette er utviklingstrekk som Eigersundsungdommen deler med resten av fylket og landet. Undersøkelsen viser også at ungdommer i Eigersund er noe mindre fornøyde med lokalmiljøet sitt enn ungdommer i våre nabokommuner, og landsgjennomsnittet for øvrig.

Ungdata juni 2016 DSC_0008.jpg

Psykisk helse, fritidstilbud, mobbing og ungdoms mulighet til å bli hørt var noen av temaene som ungdommene diskuterte etter lunsj. Flere av deltakerne pekte på behov for mer tilstedeværende helsetjeneste i skolen, hvor det også er viktig at det ikke er stadige skifter i hvem ungdommene kan snakke med – men satses på tilgjengelighet og kontinuitet. Kan det være at det ville vært bedre for guttene om det også var mannlige helsesøstre? spurte en. Ungdommene etterlyste også større åpenhet rundt psykisk helse, og fokus på dette temaet i klassene. Mange sa at det er ønskelig at fritidstilbudet gis et løft – og at det kommunale tilbudet må være åpent og positivt for alle. Det skjer svært mye bra i lokale lag og foreninger, men ikke alle er komfortable med å delta i ungdomstilbud i en kirke eller menighet.

Det vil bli utarbeidet en egen rapport fra konferansen, og innspillene som kom vil blir presentert for levekårsutvalget i neste møte. Ordføreren takket for et godt møte og oppfordret ungdommene til å opprettholde engasjementet.

Ungdata juni 2016 DSC_0031.jpg

Ungdata juni 2016 DSC_0048.jpg

Ungdata juni 2016 DSC_0058.jpg