Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling- plassering av murer i nabogrenser for gnr. 7 bnr. 924 m.fl. - Leidlandshagen

Kommunedirektøren har i sak 030/21 på delegert fullmakt den 21.10.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører et tillegg i bestemmelser gjeldende for 6 tomter i feltet. Endringen medfører at det kan opparbeides nødvendige støttemurer i nabogrenser og langs vei da terrenget er utfordrende.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Aktuelle filer