Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 6b

Beskrivelse av tjenesten

Psykisk helsetjeneste er et tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet knyttet til psykiske lidelser og/eller rus. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Eigersund kommune.

Målet er at du kan mestre egen tilværelse på tross av sykdom og nedsatt funksjonsevne.  

Tjenesten er basert på dine ressurser, forutsetninger og evner til å ivareta egenomsorg og å dekke primære behov. Tjenesten skal bidra med forebyggende tiltak, opplæring, veiledning, rehabilitering og bistand. Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten skal bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen.

Om du får tildelt psykisk helsetjeneste beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  1. hvilke typer helsetjenester det er behov for, og hvor omfattende behovet er,
  2. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  3. om alternativer til psykisk helsetjeneste er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: Rehabiliteringstiltak, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi,
  4. hvilke ressurser/hjelp du har fra eget nettverk/familie.

All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig.

 

Forventninger/krav til deg som mottar psykisk helsetjeneste

Du må være villig til å møblere/eller ta imot hjelpemidler også av hensyn til ansattes arbeidsforhold. (jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Du må melde fra når du er borte, eller er forhindret i å komme til avtale.

Husdyr holdes adskilt fra de ansatte.

Dersom du røyker må du lufte før psykisk helsetjeneste kommer. Ansatte har rett på et røykfritt miljø.

Adkomst til boligen må ha fremkommelig vei, synlig husnummer og utvendig lys

Tjenesten skal dersom det er hensiktsmessig, gis som opplæring. Ved oppstart av psykisk helsetjeneste, inviterer vi deg og eventuelt pårørende/nettverk til et samarbeidsmøte. Du tas på denne måten med på råd når hjelpen skal planlegges eller allerede tildelt hjelp skal endres.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.