• Meldingsordningen utgår. Arbeider som du tidligere kunne innsende som melding blir nå søknadspliktige. Enkelte arbeider kan du allikevel søke om som privatperson. Oversikt over hvilke arbeider dette gjelder finner du her. Kommunen kan også frita fra kravet om ansvarlig foretak i andre saker dersom det er klart unødvendig, du kan ta kontakt med byggesaksavdelingen dersom du mener at ansvarlig foretak er unødvendig.
  • Etablering av våtrom (bad) er nå søknadspliktig og krever et ansvarlig foretak.
  • Ny presisering av tiltakshavers (eiers) ansvar. Forskriften finner du her.
  • Tilpassning av tidsfrister for kommunens behandling. Oversikt finner du her og her.

1. Sjekk om du må søke tillatelse

Aller først må du finne ut om byggearbeidet du ønsker å utføre krever at du søker om tillatelse. Dersom du er i tvil, bør du kontakte saksbehandler via Byggesakstelefonen 51 46 83 00. Tjenesten er tilgjengelig alle hverdager mellom klokken 08:00-11:00.
Vi anbefaler alle å bestille et utsnitt av gjeldene reguleringsplan og/eller kommuneplan så tidlig som mulig. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området og kan være avgjørende i forhold til om arbeidet er søknadspliktig eller ikke. Planer og bestemmelser bestilles via planseksjonen på telefon 51 46 80 00.

 

 

Legg merke til at det for arbeider som er unntatt fra byggesaksbehandling også forutsettes at arbeidet ikke er i strid med plangrunnlaget. Informasjon om gjeldende planer får du via planseksjonen. Mindre frittliggende bygninger skal også være minst 4 meter fra nabogrense for å være unntatt fra søknadsplikten.
For søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak skal søknaden sendes inn via et firma kommunen kan godkjenne som ansvarlig søker. For de som ikke jevnlig søker byggetillatelser, vil vi anbefale Byggesakstelefonen 51 46 83 00 eller å besøke seksjon byggesak som har en saksbehandler tilgjengelig mellom klokken 08:00 – 11:00. Det må påregnes noe ventetid. Her får du hjelp til å avgjøre hva slags skjema du skal sende inn og hva som må undersøkes i forkant. Her får du også alle skjema, byggekart og planer.

2. Bestill situasjonskart og utsnitt av reguleringsplan.

Situasjonskart og utsnitt av reguleringsplan og/eller kommuneplan kreves i alle saker. Planer og bestemmelser bestilles via planseksjonen på telefon 51 46 80 00.

3. Søke tillatelse

Søknaden sendes til byggesakssjefen i Eigersund kommune. Dersom det er mangler i søknaden vil vi sende ut et brev om manglene. Vi har som målsetning å behandle byggesaker på 12 uker fra komplett søknad er mottatt. For tiden må man regne med 12 -14 ukers saksbehandlingstid på grunn av bemanningsproblemer. Dersom det er mangler i søknaden, sender vi ut brev om manglene. Ved store mangler returneres søknaden uten behandling.

4. Ansvar for byggearbeidet

Når du har fått en tillatelse kan du starte byggearbeidet. I saker hvor det ikke kreves ansvarlig foretak vil du selv være ansvarlig for at alt arbeidet blir utført i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og vedtekter. Du er også ansvarlig for at arbeidet er i tråd med plangrunnlaget dvs. ikke i strid med bestemmelser gitt i kommune- regulerings- eller bebyggelsesplaner. Dersom det er søkt om byggetillatelse vil det normalt være et foretak som er ansvarlig for arbeidet. Foretaket vil måtte innsende en erklæring til kommunen om at arbeidet er utført i tråd med gjeldende regelverk. Kommunen vil normalt ikke utføre kontroll av byggearbeidet. Gjennom tilsyn tas det stikkontroll i enkelte saker på byggeplassen. Kommunen fører primært tilsyn med foretakene med gjennomgang av systemer og rutiner.