Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling gnr. 116 bnr. 22 og 33 – Eigelandsdalen

Kommunedirektøren har i sak 034/21 på delegert fullmakt den 22.11.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 19690004-03 - Detaljregulering for Eigelandsdalen hyttefelt som medfører en endring i bestemmelsene i punkt § 2.1 der 116/22 blir unntatt bestemmelsen om tillatt bebygd areal inntil 90 m2 og i stedet følger øvrige eiendommers bestemmelse om tillatt bebygd areal inntil 130 m2. Dette på bakgrunn av sammenslåing av 116/22 og tidligere 116/33. Dermed må også formålsgrenser i plankart oppdateres i tråd med dette.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse tilEigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte lenker