Mindre endring av reguleringsplan for hyttebebyggelse på del av gnr. 116 bnr. 2 og 6 i Egelandsdalen

Det er søkt om mindre endringer av reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan for hyttebebyggelse på del av gnr. 116 bnr 2 og 6 i Egelandsdalen. Endringene gjelder i hovedsak at det kan tillates å bygge underetasje på fritidsboliger på nærmere angitte tomter der terrenget tilsier at det kan bygges underetasje.

Rådmannen vurderer at dette kan tas som en mindre reguleringsendring og endringen berører ikke statlige eller regionale myndigheters virkeområde på en vesentlig måte.

Rådmannen har på delegert fullmakt fattet vedtak i sak 002/19 om reguleringsendringen for reguleringsplan 19700001.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Relaterte dokumenter

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 et. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.