Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring for kryss Sokndalsveien - Svåheia gnr. 24 bnr. 2

Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.2017 i sak 143/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for avkjørselen til fv. 44 og tilgrensende vegareal og grøntområder i plan ID 20100003 Svåheia vindpark (14-9) i Eigersund ut til offentlig ettersyn med tilhørende dokumenter.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Høringsperiode

07.07.2017 - 29.08.2017.

Relaterte dokumenter

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 29. august 2017. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.