Kunngjøring av planvedtak. Reguleringsendring gnr. 60 bnr. 8 m.fl. – Kvidingsveien, Hellvik

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret den 19.06.2017 i sak 076/17 har vedtatt forslag til detaljregulering for gnr. 60 bnr 8 m.fl. – Kvidingsveien, Hellvik, med tilhørende dokumenter. Hensikten med planen er å etablere nye boliger med tilhørende anlegg.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Relaterte dokumenter

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.