1. Reguleringsplan for fritidsboliger m.m. Kjeøy, Lervik og deler av Tengsstranda (sak 22/04)
    Planforslaget er en reguleringsplan med plankart datert 30.06.00 og bestemmelser datert 17.12.04. Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for fortetting av fritidsboliger, naust med tilhørende funksjoner.
  2. Reguleringsplan for boliger, skole, idrettsanlegg m.m. Strømstad-Helleland (sak 04/05)
    Planforslaget er en reguleringsendring med plankart og bestemmelser datert 30.12.04. Arealet i planen foreslås regulert til byggeområde for boliger, skole, idrettsområde, friluftsområde m.m.
  3. Reguleringsendring for Fiskarvik (sak 02/05)
    Planforslaget er en reguleringsendring med plankart og bestemmelser datert 20.12.04. Arealet i planen foreslås omregulert til byggeområde for forretning, kontor, lager, småbåthavn m.m.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Strandgaten 2, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 02. februar-05 til 07. mars-05. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb 580, 4379 Egersund, innen 08. mars -05.

Plankontoret