Nye regler for byggesak trådte i kraft 1. juli i år. Det er nå flere tiltak du som huseier og tiltakshaver kan gjøre selv uten å søke om byggetillatelse fra kommunen. Dette er bakgrunnen for at byggesakssjefen ønsker å invitere alle som går med slike planer om å ta med seg sine tanker og ideer for et møte med seksjon byggesak. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Datoen blir tirsdag 1. september klokken 17:00 i Egersund kulturhus.

Det er bare å melde seg på via byggesakstelefonen 51 46 83 00 mellom klokken 08:00 og 12:00, eller sende en mail til byggesakssjef Jarle Valle på mail  jarle.valle@eigersund.kommune.no. Totalt er det plass til 40 deltagere. Skulle flere melde seg på vil det bli arrangert flere samlinger.

Forutsetninger for lovlig bygging

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende plan for området. De ulike plantypene du kan måtte forholde deg til er kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

Med andre ord må tiltaket ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Gjelder tiltaket bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med Byantikvaren.

Planbestemmelsene for din eiendom kan du finne frem til ved å bruke kommunens kartløsning eller ved å kontakte planseksjonen i Eigersund kommune

 Ta med byggeplanene

I informasjonsmøtet vil det bli en gjennomgang av hva den enkelte kan gjøre uten å søke. Men også hvilke byggearbeider du som tiltakshaver selv kan være ansvarlig for. På slutten av manuduksjonen vil den som har med seg skisser av fremtidige prosjekter og byggesaker kunne legge dem frem og få svar der og da.

Du vil også få hjelp til å få en oversikt over hvilke dokumentasjon du må skaffe for å få avklart ditt byggeprosjekt. Øvelsesopplegget gjelder ikke for dem som allerede har levert inn en byggesøknad.