Fylkesmannen i Rogaland mottok 21.01.2016 søknad fra Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS på oppdrag fra Bertelsen & Garpestad, om utfylling i sjø ved Langholmen i Eigersund kommune. Søknaden omfatter utfylling i området mellom Langholmen industriområde og land.

Tiltaket er i samsvar med reguleringsplan «Detaljregulering Langholmen, datert 20. 11 .2015. Planen legger opp til å etablere industri- og havneområde på Langholmen.

Opparbeidingen skal skje i 2 etapper. Det er etappe 1 som nå er omsøkt; etappe 2 skal utføres trolig noen år fram i tid.

I etappe 1 inngår utfylling av to barrierer med rene steinmasser for å stenge av det aktuelle området. En vil da få et avstengt område, som deretter skal fylles igjen. Søker planlegger å benytte siltgardiner, i nord og sør, for å unngå spredning av forurensede sedimenter. I følge søker vil den omsøkte utfyllingen ikke komme i konflikt med 100 meters avstanden til registrert gyteplass for kysttorsk.

Utlegging til offentlig ettersyn

Søknaden blir lagt ut til offentlig ettersyn i Eigersund kommune, Rådhuset, Bøckmans gate 2, og på Fylkesmannen i Rogaland sine internettsider www.fylkesmannen/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyringar». Uttalelser sendes Fylkesmannen innen 4 uker fra utleggingstidspunktet.

Relaterte dokumenter