Temaplan for hovedsykkelvegnett i Eigersund

Målet for prosjektet er å øke sykkelbruken på kort sikt gjennom å gjøre det trygt, effektivt og attraktivt for alle å sykle. En ønsker videre å overføre reiser fra bil til sykkel. Sykkel skal fremstå som et godt og hensiktsmessig alternativ som transportmiddel for kortere turer opp mot 5 kilometers lende.

Sykkelundersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Statens Vegvesen. Formålet har vært å kartlegge sykkelbruken i utvalgte kommuner i Region Vest, gi en enkel oversikt over reisemiddelvalg, samt fungere som et grunnlag for vurdering av tiltak i de aktuelle byene. Videre vil undersøkelsen inngå i arbeidet med å vurdere effekten av sykkelsatsingen i Region Vest. Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse der datainnsamlingen er gjort ved telefonintervju.