Fylkesmannen ber om at kommunen særlig prioriterer aktivitet som retter seg mot å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet, slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske - og eller andre tilleggsproblem og lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til stillinger som treningskontakt og tidlig innsats rettet mot ungdom og unge voksne som står i fare for, eller har utviklet et rusmisbruk.