Vegvesenet har startet med deler av arbeidet, og her får du en liten oppsummering av det som er tenkt gjennomført.

På Eie skal fortauet som leder til kjørebroa over jernbanen fjernes. Dette for å unngå at syklende og gående fortsetter på fortauet og ender opp på kjørebroas smale betongkant. Videre skal bilsperren ved gang- og sykkelbroa over jernbanen utbedres. Portene står med for liten avstand mellom hverandre, i tillegg til at det er et stort sprik mellom bilsperren og gjerdet langs med kjørebanen.

Fortsetter vi nedover til togstasjonen, er det ved avkjørselen til togstasjonens bilparkering dårlig sikt. Høyden på mur og vegetasjon gjør det vanskelig å få oversikt i avkjørselen. Videre skal kantsteinene her, ned til gangfeltet, erstattes med ny, rett, nedsenket kantstein med maks to centimeter høyde.

Ved Hestvad er det en undergang som ligger noe utenom det ideelle kryssingsstedet. I tillegg er det en undergang uten lys, og veglys utenfor undergangen gir ikke tilstrekkelig lys inn. På sikt må det vurderes å bygge ny undergang. I denne omgang skal det renskes for vegetasjon og reasfalteres i undergang og begge rampene samt bedre belysningen inne i undergangen. Dette vil forhåpentlig også gjøre at vann og søle ikke samler seg ved kummen.

En lysmast står i den asfalterte delen av gang- og sykkelveien ved krysset til Sletteidveien. Dette er en uheldig plassering som utgjør risiko ved passering. Den anbefales å flyttes. Videre skal det her etableres nedsenk av kantstein, med maks to centimeter høyde, for å lette kryssing over til Sletteidveien og inn i Trollpikkens rike.

I krysset ved Museumsveien skal det males en hvit kantlinje for å markere kurven som beskriver kanten av gang- og sykkelveien. Grøften er her asfaltert siden det er kummer her, og det er derfor en dårlig linjeføring for syklister.

Generelt skal det også reasfalteres deler av strekningen, samt gjøres en opprydding i gang- og sykkelvei-skiltene. Skiltene skal stå i starten av gang- og sykkelveien, og ikke midt på en strekning. Ved et kryss opphører gang- og sykkelveien, det er derfor ved kryssene det skal være skiltet gang- og sykkelvei. Ved avkjørsler skal det ikke skiltes.