Hjemmesykepleie

print.png email  .png
Sol i skogen

Formål med hjemmesykepleie er å stimulere og hjelpe deg til å bo i eget hjem lengst mulig. Tjenesten gis etter «hjelp til selvhjelp» prinsippet og skal stimulere til egenaktivitet på bakgrunn av funksjonsnivå.

Kriterier

Tjenesten kan omfatte hjelp ved ulike pleiebehov, legemiddelhåndtering og andre sykepleieprosedyrer. Helse- og omsorgstjenesten vurderer i samråd med deg hvilken tjeneste du har behov for, og i hvor stort omfang tjenesten skal gis. Hjemmesykepleie kan ytes hele døgnet.

Hjemmesykepleie innebærer

nødvendig helsehjelp ut fra en individuell vurdering
praktisk hjelp/ assistanse til egenomsorg og personlig stell
i forbindelse med tildeling av hjemmesykepleie, vil en vurdere tjenesten hverdagsrehabilitering

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg i Eigersund kommune, som har en akutt eller kronisk sykdom/ funksjonshemming og som medfører behov for sykepleie i hjemmet. Dette gjelder også for personer som leier leiligheter ved bo- og servicesentrene.

Saksgang og fremgangsmåte

Søknadsskjema for tjenester finnes på kommunens nettsider. Du kan kontakte personalet i ditt distrikt/ bo- og servicesenter for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Opplysninger om hvilket distriktskontor du tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf. 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00.

Søknadsbehandling

Hver enkelt søknad behandles og vurderes individuelt. Kommunen innhenter opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken, og foretar vanligvis et vurderingsbesøk. Dersom familie/ venner/ bekjente kan ivareta deler av dine behov, oppfordres en til å ta imot hjelp fra disse.

Du vil få skriftlig svar med informasjon om søknaden er innvilget eller avslått, jf. Forvaltningsloven. Brevet inneholder opplysninger om hjelpens innhold. Gi beskjed til helse- og omsorgstjenesten ved endringer som kan påvirke tjenesten. Tjenesten vil bli vurdert på ny ved endringer i din helsetilstand. Du har rett til innsyn i de dokumenter som angår saken.

Pris for tjenesten

Tjenesten hjemmesykepleie er gratis.

Søknad sendes til

Eigersund kommune, helse- og omsorgsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet

Ved klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til aktuell enhet i Eigersund kommune. Klageinstans er fylkesmannen.

Gjeldende lov og regelverk

Relaterte dokumenter

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 8. juni 2015