Trygghetsalarm

print.png email  .png
Varberg og Husabø

Trygghetsalarmen er tilknyttet kommunalt trygghetsalarmmottak.

Kontaktinformasjon:

Ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Hverdager 8:00 - 15:00.

Målgruppe

Innbyggere i Eigersund kommune som i sitt hjem, men som p.g.a. sykdom eller funksjonshemming føler seg utrygge.

Saksgang og fremgangsmåte

Det må foreligge en egensøknad (se pkt. "Helse & omsorg") fra bruker, eventuell verge eller hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell. Søknadsskjema fås ved henvendelse til ekspedisjonen på Rådhuset tlf 51 46 80 00. Ved behov for hjelp til å fylle ut egensøknad, kontakt aktuelt distrikt som yter hjemmetjeneste. Dersom søkeren selv ikke fyller ut søknadsskjema, skal søknaden ha egenhendig underskrift fra søker, eller søkeren bekrefter at han/hun er kjent med innholdet i søknaden.

Kriterier og vilkår

Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd på grunnlag av sosialt, fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå. Dersom brukeren oppfyller kriteriene på å koble seg til alarmsentralen, og der ikke er ledig trygghetsalarm, kan brukeren kjøpe alarm selv.

Søknadsbehandling

Ved tildeling tas det hensyn til brukers fysiske, psykiske og sosiale forhold. Distriktsleder avgjør om brukeren oppfyller kriteriene til trygghetsalarm.

Søknad sendes

Eigersund kommune, Helse og omsorgsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til helse og omsorgsavdelingen. Klageinstans er Særskilt klagenemd i Eigersund kommune.

Gjeldende lov og regelverk

Forvaltningsloven §§ 28 og 29

Generell informasjon

Trygghetsalarm er ikke lovpålagt etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. men er et kommunalt tiltak. Brukere som har trygghetsalarm, får også nøkkelboks montert på utsiden av huset.

Ansvarlig for tjenestebeskrivelsen

Anne Brit W. Tengesdal

Opprettet 8. august 2016 av Sem Hadland. Oppdatert 8. august 2016