Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c

Beskrivelse av tjenesten

Langtidsopphold i sykehjem er et behandlingstilbud og ikke et botilbud alene, til kronisk syke. Det er et vilkår at kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet/tilrettelagt bolig. Behovet for medisinsk behandling, og andre helse-  og omsorgstjenester skal være omfattende.

I forbindelse med innflytting, inviterer vi deg og eventuelt pårørende/nettverk til et samarbeidsmøte. Du tas på denne måten med på råd når hjelpen skal planlegges.

Vurderingsmomenter

Om du får tildelt langtidsopphold i sykehjem beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  1. hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er,
  2. om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom,
  3. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  4. din evne til selv å tilkalle hjelp ved behov,
  5. om alternativer til langtidsopphold er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, opphold i omsorgsinstitusjon, (hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning,
  6. om du uten endring av bosituasjonen risikerer å komme til skade eller å få din helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke skadeforebyggende eller bidra til at du får mulighet for å forbedre din helsetilstand eller funksjonsevne,
  7. hensynet til andre personer, herunder om du er til fare for andre,
  8. om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der du bor.

Dersom opphold i sykehjem er det eneste tilbudet som kan sikre deg nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles umiddelbart. Du kan i slike tilfeller ikke settes på vurderingsliste. Dersom kommunen kan tilby forsvarlig hjelp i påvente av langtidsoppholdet settes du på vurderingsliste. De som står på vurderingslista vil bli vurdert ved ledighet, og den med størst behov tildeles plass først.

For å få plass i en avdeling må du være i målgruppen for det aktuelle bo- og tjenestetilbudet.

Egenbetaling

Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester.