Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenestelovens § 3 -2, 6 b

Beskrivelse av tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på, for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand og hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten skal bidra til at personer med omfattende bistandsbehov får et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Målgruppen er deg som er under 67 år med langvarig (utover 2 år) og stort behov for personlig og praktisk assistanse.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innenfor tildelte vedtakstimer, kan personen/arbeidsleder styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.

Du som arbeidsleder har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA ordning.

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem.

Om du får tildelt BPA beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

 1. hvilke typer tjenester det er behov for, og hvor omfattende behovet er,
 2. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
 3. om alternativer til BPA er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: Rehabiliteringstiltak, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi,  
 4. hvilke ressurser/hjelp du har fra eget nettverk/familie,
 5. hvor stort ditt hjelpe- og bistandsbehov er,
 6. om brukerstyrt personlig assistanse kan bidra til et mer aktivt og uavhengig liv,
 7. dine forutsetninger for, og evne til selvutvikling/utdanning/opplæring og deltakelse i samfunnet og i arbeid.

All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig.

Helsetjenester som krever fagkompetanse inngår ikke i BPA- ordningen. Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende, eller av en slik art, at det er mest hensiktsmessig å ivareta dette ved hjelp av brukerstyrt personlig assistanse.

Forventninger og krav til deg som mottar tjenesten

Når tjenesten er organisert som BPA, skal du eller en med-arbeidsleder være leder for de assistentene som ansettes. Det er viktig at du som arbeidsleder er kjent med ansvaret og de oppgavene ordningen innebærer.

 • Du har konkrete mål for tjenesten.
 • Du styrer selv hva assistenten skal gjøre og når hjelpen skal gis, innenfor de timer som kommunens vedtak angir.
 • Du/med-arbeidsleder overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven og HMS- forskriften.
 • Du må være villig til å møblere/eller ta imot hjelpemidler også av hensyn til ansattes arbeidsforhold (jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser).
 • Husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
 • Dersom du røyker må du lufte før den ansatte kommer. Ansatte har rett på et røykfritt miljø.
 • Adkomst til boligen må ha fremkommelig vei, synlig husnummer og utvendig lys

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for hjelp til personlig stell. Hjelp til praktisk bistand betales etter en egenandel som beregnes ut fra hvor mye hjelp som gis, samt ut fra husstandens samlede inntekter.