Dette innebærer at all kameraovervåking i og av bygninger og eiendommer som eies/driftes/disponeres av Eigersund kommune, herunder også for de kommunale foretak, vil bli omfattet av retningslinjene.

Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale. Det samme gjelder uekte kameraovervåkingsutstyr eller skilting, oppslag eller lignende som gir inntrykk av at kameraovervåking finner sted, jf. personopplysningsloven § 31

  • Det legges opp til at kameraovervåking kun kan skje etter at det er gjennomført en formell prosess som ivaretar dokumentasjon, journalføring og vedtak. Prosessen skal dokumentere vurderinger som er gjort, involvering av bla personvernombud, IT, leder som disponerer bygget, ansatte og andre interessenter. Andre interessenter kan være beboere, elever, foresatte, samarbeidsparter, mm. 
  • Vedtak skal fattes formelt av kommunalsjef for den enkelte avdeling, og kommunedirektør er klageinstans. 
  • Det må gjennomføres en prosess for hvert enkelt område/bygg der det er ønske/aktuelt med kameraovervåking.
  • Kommunen skal også ha en sentral oversikt over områder der det er kameraovervåking og vil være tilgjengelig på våre nettsider.

Utkastet er basert på personopplysningslovenforskrifter og Datatilsynets retningslinjer. Både IT og personvernombudet har vært delaktig i utarbeidelse av utkastet.
 
Forslaget legges ut til offentlig høring samtidig med at det sendes ut på intern høring i kommunen (til ledere i kommunen), kommunale foretak og politiet. 

All den tid dette er en prinsipiell sak, legges det opp til at kommunestyret vedtar retningslinjene.

Høringsfristen er 18.12.2022

Innspill kan sendes til post@eigersund.kommune.no og bes merkes med Høringsuttale – kameraovervåking.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef Leif E Broch - epost leif.broch@eigersund.kommune.no  - Mobil 908 81 568

Høringsdokumenter