Slike gravearbeider skaper trafikkfarlige situasjoner og skader våre anlegg, samtidig som vi erfarer at gravearbeider som ikke er forsvarlig sikret medfører skader og ulemper for personer og kjøretøy.

Det er iflg. veglova § 57 ikke lov å grave i kommunale arealer uten tillatelse fra seksjon vei- og utemiljø. Brudd på dette kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

Reglene for graving i kommunale arealer og reetablering av arealene finner man på vår hjemmeside: Regler for graving - Eigersund kommune

Før det påbegynnes graving skal det sendes inn søknad om gravetillatelse. Gravingen kan ikke påbegynnes før denne søknaden er godkjent. Skjemaet for gravesøknad finner man hos Sweco (rosyweb.no)

Det skal også utarbeides en varslingsplan i de tilfellene dette er nødvendig i forhold til trafikkavvikling og sikkerhet. Kommunen må ha oversikt over gravearbeid og evt. stengte veier og omkjøringen for å kunne informere blåslysetatene (brann, politi og ambulanse) slik at de vet dette ved en eventuell utrykning.

Eigersund kommune vil anmelde ulovlig graving i kommunale arealer til politiet. Dersom områdene ikke tilbakestilles i tråd med gravereglementet kan Eigersund kommune jfr. veglova § 58 få dette utført og kreve erstatning for arbeidet.