Det var gruppeleder Odd Stangeland (AP) som på vegne av Arbeiderpartiet og Høyre la frem et forslag om alternativ bruk av arealet som i dag er småbåthavn i Lervige. Forslaget ble vedtatt av et enstemmig formannskap i møtet 21. januar 15 (Sak 9/15).

Forslaget som ble vedtatt ser slik ut.

  1. Eigersund kommune inviterer innbyggere og andre interesserte til en idèdugnad for alternativ bruk av arealet som i dag er småbåthavn i Lervige
  2. Idedugnaden gjøres godt kjent lokalt
  3. Tidsfrist for å levere ideer settes til etter at saken om samlokalisering av tekniske tjenester og brannstasjon er vedtatt.
  4. Rådmannen fremmer en politisk sak om fremtidig bruk av småbåthavnen i Lervige for KS. Saken må belyse reguleringsbestemmelser og avklare eierforholdene.
Bakgrunnen for saken er at småbåtbryggen i 2014 ble stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Kommunen hadde fått utarbeidet en tilstandsrapport fra et konsulentfirma som påpekte at båtanlegget er i dårlig stand. I etterkant av dette ble det registrert at småbåtbryggen var i en slik forfatning at kommunen valgte å stenge av denne. Dette skjedde etter at det ble mottatt en bekymringsvarsling om dette.
 
Johan Aakre i Dalane Kystutvikling tok i november 14 kontakt med kommunen med ønske om å leie området for 1,- kr i 30 år. Hensikten var å etablere et serverings- og skjenkested. (Dalane Kystutvikling er eid av Rogaland Fylkeskommune (82%, Eigersund kommune 14%, Sokndal kommune 3% og MDE AS 1%).
 
Søknaden ble drøftet på et møte mellom kommunen og Aakre 1. desember 14, der det ble gitt utfyllende opplysninger om søknaden.
 
På bakgrunn av at Aakre fremmet et ønske om snarlig saksbehandling, samlet rådmannen de aktuelle enhetene i kommunen og gikk gjennom saken slik at Dalane Kystutvikling kunne få et svar, noe som ble oversendt 9. desember. (Dessverre ikke innen fristen til Aakre på 5. desember). Gjennomgangen konkluderte med at det ikke var aktuelt å administrativt imøtekomme søknaden av flere grunner, bla av hensyn til likebehandling av alle leietakere av kommunal grunn, konkurransevridende forhold – bruk av offentlige midler og at området er regulert til fremtidig utbygging av rådhuset mv.. Samtidig er området et av de mest flomutsatte områdene i kommunen, noe stormen 10. januar 15 demonstrerte, da bryggen lå under vann pga høy vannstand i sjøen, heldigvis uten mye vann i Lundeåne i tillegg. Det ble samtidig bebudet at saken ville bli lagt frem som referatsak for planteknisk utvalg og formannskapet på første møte, og dette er bakgrunnen for vedtaket i dag.
 
Vedtakets punkt 3, om tidsfrist, har sin årsak i at kommunestyret tidligere vedtatt at rådmannen skal legge fram en utredning om etablering av felles base for Teknisk Avdeling, der også samlokalisering av Brannvesenet inngår. Dersom en slik løsning skulle bli at det blir etablert en felles base, vil lokalitetene som i dag brukes til brannstasjon på rådhuet bli frigjort til annen bruk. Dette dreier seg om hele 1. etasje, deler av 2 og 3 etasje.
 
Båthusene er for øvrig ikke fullt ut eid av Eigersund kommune, et av båthusene er eid av en privatperson og dette er noe av bakgrunnen for vedtakets punkt 4.
 
Formannskapet ba også rådmannen om å vurdere mulighetene for å få småbåtbryggen i en slik stand at den igjen kan åpnes for publikum.
 
Det er i dag ikke mulig å si når idèdugnaden vil bli kunngjort. Dette da det er en del arbeid som må gjøres før en slik idèdugnad kan lyses ut. Det er bla ulike premissene som må avklares, f.eks flomproblematikken som vil sette en del begrensninger på hva som vil kunne bli bygget der.
 
Kommunen må også drøfte dette vedtaket med vedkommende som eier et båthus i anlegget. Dette da det er normal høflighet å involvere andre eiere før man iverkstetter tiltak på deres eiendom, og spesielt tiltak som eventuelt legger opp til at båtanlegget rives og erstattes med noe annet.
 
Når idèdugnaden kunngjøres, vil dette bli gjort på en slik måte at det legges opp til en åpen og inkluderende prosess der alle kan ha anledning til å delta og komme med sine forslag, enten de er profesjonelle aktører, innbyggere eller andre som bare ønsker å bidra med en god ide. Hvis du liker Eigersund kommune på Facebook, vil du få varsel om når idèdugnad åpnes.