Grunnet usikkerhet på hvor lang tid siste asfaltering tar kan det ikke gis et eksakt klokkeslett, men det er antatt at veien senest er åpen for trafikk 17:00.

Endret kjøremønster

Det er viktig å merke seg at krysset mellom Motalaveien og Nonsfjellveien er bygget om. Dette gir et endret kjøremønster for biler som kommer Nonsfjellveien og skal ned Motalaveien. Det er anlagt nytt opphøyd gangfelt i krysset med Berget, over Nonsfjellveien. Fra samme sted er det anlagt nytt fortau på innsiden av veien ned til krysset med Motalaveien. Her er det bygget nytt opphøyd gangfelt over Nonsfjellveien, og fortauet fortsetter videre ned Motalaveien som før.

Alle bilfører må også være oppmerksomme på at ny asfalt ofte er svært glatt, og spesielt første vinteren nå vil det kunne bli glattere enn normalt i Motalaveien. Dette blant annet fordi ny asfalt har en glatt overflate, og det skal lite frost til før det blir is. Vi ønsker ikke at noen skal teste den nye føringskanten og ber alle om å kjøre varsomt.

Langt prosjekt

Eigersund kommune ved vann og avløp og vei og utemiljø har sammen utført arbeidene i Motalaveien. Vann og avløp begynte i vår med å sanere ledningsnettet. Først i Prestegårdsveien og deretter videre opp Motalaveien, deler av Nonsfjellveien og Berget. Etter hvert som de avsluttet sine etapper overtok gradvis vei og utemiljø. Begge enhetene har gjennom en lang periode nå samarbeidet om å få fullført jobben, men de avsluttende arbeidene har dessverre tatt lengre tid enn vi hadde håpet. Når veien nå åpner igjen fremstår den som en ny vei, med bedret trafikksikkerhet for alle som skal bruke både vei og fortau.

Ny føringskant

Ny føringskantNedre del av Motalaveien har fått helt ny føringskant, den gamle var svært underdimensjonert og i ferd med å rase ut i skråningen. Det er bygget nytt fortau langs hele veien, inkludert deler av Prestegårdsveien og Nonsfjellveien. Langs fortauet har vi i den trange svingen i Motalaveien fått fjernet mye vegetasjon inn mot privat eiendom. Her har vi også fått fjernet en slitt murkant, og åpnet opp slik at det er bedre sikt og bedre plass for de myke trafikantene. Til slutt ble det montert nye gatelys på strekningen for å sikre jevn og trygg belysning på hele strekningen. Det er ikke laget intensivbelysning av gangfeltene, men de nye lyspunktene er forsøkt plassert strategisk for å gi god belysning i gangfeltene. I krysset med Prestegårdsveien er det laget et tilrettelagt krysningspunkt for myke trafikanter som kommer på fortauet langs Prestegårdsveien. Dette blir ikke merket som gangfelt nå før vinteren, men det må gjøres en vurdering til våren om det skal merkes gangfelt også her. Grunnet kaldt og ustabilt vær, samt strøsand/salt på veien er det uansett ikke anbefalt å gjennomføre oppmerking nå. Det blir et bedre resultat når veien er ren, og med litt høyere temperatur.

Trafikksikkerhetstiltak i Nonsfjellveien

TrafikksikkerhetstiltakEigersund kommune har fått tildelt midler til planlegging av trafikksikkerhetstiltak i Nonsfjellveien. I den forbindelse er det utarbeidet et forstudie for ny fortausløsning i hele Nonsfjellveien. Dette er ikke ferdig behandlet, men for strekningen hvor det nå er bygget nytt fortau forelå det kun en anbefalt løsning. Siden denne delen av Nonsfjellveien manglet fortau, og vi likevel hadde gravd opp hele veien for å få på plass rør og kabler, valgte vi å bygge den første delen av fortauet nå. Fra punktet fortauet er avsluttet og videre mot Hoveræget er det ulike løsninger som kan velges, og vi ønsket ikke å forskuttere en videre løsning nå. Derfor har veien fått en sideveis forskyvning i krysset med Berget. Når de videre planene er fullført og godkjent vil kommunen kunne søke om trafikksikkerhetsmidler til videre arbeider med fortauet langs Nonsfjellveien.

Motalaveien i mål

Eigersund kommune ønsker å rette en takk til alle de tålmodige beboerne som gjennom hele arbeidsperioden stadig har fått endret sin adkomst. Det har til tider vært vanskelig å få til innkjøring og parkering hos mange av naboene, men vi har likevel vært møtt med positiv holdning og konstruktiv dialog. Ønsker også å takke alle innleide samarbeidspartnere, Bertelsen & Garpestad, Torbjørn Helland Maskin, Entreprenørfirma Kvia og Ce Anleggsservice Ege for godt utført arbeid.