Oppdatert fremdriftsplan fra totalentreprenøren Kvia AS den 9.5.2019 viser at ferdigstillense er utsatt. Utsettelsen er begrunnet med at grunnarbeidene ble mer omfattende enn det de hadde forutsatt.

Etter en totalvurdering har kommunen kommet til, at det på det nåværende tidspunkt ut i fra et forsiktighetsprinsipp, vil være fornuftig å ta utgangspunkt i utsatt skolestart i det nye skolebygget blir januar 2021.

Vi legger til grunn et forsiktighetsprinsipp fordi den oversendte fremdriftsplanen innebærer at overlevering av det ferdig bygget fra totalentreprenør til kommunen nå er satt til 27. august 2020, og dette gir lite rom for eventuelt andre uforutsette forsinkelser og til forberedelser/innflytting i det nye skolebygget. All den tid det nå er tidlig i byggeprosessen, kan det være mulig å ta inn den varslede utsettelse. Dette vil videre dialog med totalentreprenør og byggeprosessen vise. Som byggherre har kommunen fokus på tett oppfølging og dialog med totalentreprenør Kvia AS.

Det er viktig for kommunen å sørge for at alle involverte blir informert om status. Derfor er det sendt ut informasjon gjennom skolen slik at ansatte, elever og foreldre/foresatte får den informasjon vi har pr. d.d. Det er også invitert til møte i FAU mandag kveld. De politiske hovedutvalgene vil bli orientert i sine møter 13-15. mai 2019. Det er i tillegg planlagt faste informasjonstiltak slik at alle involverte vil få fortløpende og oppdatert informasjon om status og fremdrift i tiden frem til ny skole er ferdig og tatt i bruk.

Det vil nå bli satt i gang arbeid med å se hvilke konsekvenser den oversendte fremdriftsplanen vil få for skolens drift. En av konsekvensene kan være at det blir utsettelse i rivning av den gamle skolen som en del elever fortsatt bruker, men dette er det for tidlig å konkludere om nå. Den varslede utsettelsen vil også få konsekvenser for skolens stab og undervisningspersonale før undervisning kan starte i det nye skolebygget. Å få til et fornuftig og naturlig tidspunkt for oppstart, vil bli gjort i tett samarbeid med skolens ledelse, foreldreutvalg (FAU), tillitsvalgte, verneombud m.fl.

Det er viktig for kommunen å presisere at selv om det er utfordringer med nåværende skolesituasjon og problematisk ved at elever og lærere er fordelt på flere bygg, så har alle elever gode og forsvarlig skolelokaler i dag og frem til ny skolen er innflyttingsklar. Det er mulighet for forlengelse (opsjon) av både modulbygget og leiekontrakt med Eiger IL.

Et annet moment vi ønsker å framheve er at sikkerhet for elevene har absolutt høyest prioritet for både kommune og totalentreprenør i hele prosessen. Det at vi har elevene så tett på en byggeplass med anleggstrafikk mm. gir utfordringer som må følges opp kontinuerlig.

At det oppstår forhold i prosjekter av denne størrelsesorden som det er diskusjon om er ikke ukjent, og derfor er det i kontrakten med totalentreprenøren beskrevet i detalj hvordan slike problemstillinger skal håndteres.

Pr. i dag har kommunen ikke fått oversendt hverken dokumentasjon eller økonomiske krav fra vår totalentreprenør Kvia AS som følge av at grunnarbeidene ble mer omfattende enn entreprenøren hadde planlagt. I et møte i forrige uke, har de imidlertid muntlig varslet at de økonomiske konsekvensene kan være overskridelser i størrelsesorden 8-10 millioner kroner.

I en sak der det er så store beløp involvert, vil det naturlig nok være ulike synspunkter mellom kontraktspartene på hvem som skal dekke de økte kostnadene, helt eller delvis. Basert på oversendt dokumentasjon og krav, kontrakten, den geologiske forundersøkelse som lå til grunn for anbudsprosessen mm, vil problemstillingen bli håndtert i helt egen og separat forhandlingsprosess mellom kommunen og totalentreprenør Kvia AS, slik kontrakten tilsier.

Dersom problematikken med grunnforholdene skulle medføre økte utgifter for kommunen, vil rådmannen rapportere dette fortløpende på vanlig måte til formannskap og kommunestyre.

Det er ingenting som skal tilsi at problemstillingen med masseutskifting i seg selv vil medføre konsekvenser som kan gi ytterligere forsinkelser ut over det som nå er varslet.

Bakgrunnsinformasjon

Kommunen har som byggherre, dvs eier og den som har bestilt byggingen, i denne byggeprosessen valgt en løsning der en bruker en totalentreprenør. Det var et enstemmig kommunestyre som tok dette valget og vedtok det 18.4.2016 i K-sak 22-16, Eigerøy skole – nybygg, punkt 4: "Skolen lyses ut som en totalenteprise etter vedlagt romprogram." Dette etter et fellesforslag (AP+FrP+H) i planteknisk utvalg.

Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no forklarer begrepet totalentreprenør slik:

"Dersom entreprenøren tar på seg både å prosjektere og utføre arbeidet, kaller vi han totalentreprenør. Når byggherren (se definisjon nedenfor) engasjerer en totalentreprenør trenger ikke byggherre å gjøre mer en å beskrive hvilken funksjon det ferdige resultatet skal oppfylle. F. eksempel. «Et garasjeanlegg med god plass til 12 biler, med 12 m2 store boder bak hver parkeringsplass. Låsbar dør». Totalentreprenøren velger deretter utførelsesmetode og materialvalg og har ansvar for at resultatet oppfyller den beskrevne funksjonen, herunder kravene i lov og forskrift."

Det er dermed totalentreprenøren som inngår kontrakter med ulike underleverandører, og ikke Eigersund kommune.

Det var 1.10.2018 at kommune hadde en åpen anbudskonkurranseDoffin, er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, der det het at:

"Oppdragsgiver skal bygge ny skole på Eigerøy i Eigersund kommune, Rogaland. Den nye skolen oppføres i 2 etasjer og har et BTA på ca. 5.700m2. Hele prosjektet skal ferdigstilles i løpet av juni 2020. Prosjektet skal utføres som en totalentreprise. Anskaffelsen inkluderer komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt rivning av resterende eksisterende skolebygning."

Som en del av konkurransegrunnlaget, var det bla vedlagt Geotekniske vurderinger – Fundamentering og Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser

I kontrakten er Norsk Standard NS 8407 Totalentreprise lagt til grunn. Du finner flere informative nettartikler om hva dette innebærer og andre viktige begreper i forbindelse med byggeprosjekter hos Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

Til å følge opp kommunens ansvar som byggherre, har kommunen en egen prosjektleder som er kontaktperson overfor totalentreprenøren. I dette prosjektet har kommunen av ulike årsaker valgt en ekstern prosjektleder. Dette bla fordi manglende intern prosjektlederkapasiteten ikke skulle forsinke byggingen av ny skole. Prosjektet gjennomføres som et prosjekt organisert etter PLP-metoden. Den eksterne prosjektlederen rapporterer til prosjektansvarlig som er bygg- og eiendomssjef i Eigersund kommune og til en egen styringsgruppe der bla rådmann og flere kommunalsjefer sitter.

Etter åpen anbudsprosess for totalentreprise for ny Eigerøy skole fikk firmaet Avanti Prosjekt AS dette oppdraget som et enkeltstående oppdrag. Det må ikke forveksles med kommunens anbudsprosess for rådgivende ingeniørtjenester som gjelder en rammeavtale for slike tjenester.