Saksdokumentene til administrasjonsutvalgets møte 4. oktober 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen med møtestart kl. 08:00. 

Du finner dokumentene her.

MØTEINNKALLING
 
 
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
 Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
L
 
Avgjøres av utvalget:
 
008/11
Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 07.06.11.
 
009/11
Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte 4.10.2011.
Å/L
010/11
Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 4.10.2011.
 

 
Terje Jørgensen jr., ordfører                 rene Haydè Randen  utvalgsekretær
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak.
Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere
behandlinger av saken(e).
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 489 98 285 til Irene Haydè Randen (telefon eller sms).
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen.
           
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.