Eigersund kommune ved plankontoret arbeider med en detaljreguleringsplan for store deler av Hafsøy. Planen var ute til høring og offentlig ettersyn fra 18.04.23 – 30.05.23. En jobber nå med å ferdigstille planen. I forbindelse med høringen kom det inn et innspill vedrørende manglende adkomst for Markveien 4 i plankartet. En har valgt å ta innspillet til følge, og har derfor forlenget O_SKV Markveien i plankartet og lagt inn en adkomstpil i for å sikre adkomst til eiendommen. En varsler derfor berørte parter om endringen i plankartet.

Innspill eller kommentarer til endringen kan sendes til Eigersund kommune, pb 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen 13 august 2024. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret ved Karoline Laupstad på telefon 995 38 988 eller epost karoline.laupstad@eigersund.kommune.no