Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2, 6c

Vurderingsmomenter

Om du får tildelt avlastningsopphold beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

 1. hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er, -
  omsorgsoppgaven skal være fysisk eller psykisk krevende,
  omsorgsoppgaven skal vare over tid, (måneder/år),
  omsorgsoppgaven innebærer nattarbeid eller avbrutt nattesøvn,
  omsorgsoppgaven er kontinuerlig eller skjer i perioder,
  omsorgsoppgaven fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid,
 2. om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom,
 3. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
 4. din evne til selv å tilkalle hjelp ved behov,
 5. om alternativer til avlastningsopphold er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, (hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående
 6. hensynet til andre personer i samme bolig,
 7. om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der du bor,
 8. om avlastningstiltak i eget hjem er prøvd ut, eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig.

Egenbetaling

 • Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten
 • Transport til og fra oppholdet dekkes av deg
 • Egne medisiner og utstyr som du har på blå resept tas med til oppholdet
 • Ved behov for legetilsyn under oppholdet, må du betale for dette