Båndtvang av hensyn til beitedyr

Eigersund kommune har innført forskrift om utvidet båndtvang. Store deler av kommunen har et klima som tillater en lang beitesesong og for å verne om dyr på utmarksbeite er båndtvangen utvidet til og med 31. oktober.

På Midbrødøya er det innført helårsbåndtvang.

Båndtvang av hensyn til folk

I Eigersund kommune også innført helårsbåndtvang i tilknytning til boligområder og handleområder, parker, gang- og sykkelstier, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon (§ 3). Videre er det innført helårsbåndtvang i flere friluftslivsområder og på turveier (§ 4). Det er også fattet kommunestyrevedtak om at det ikke er tillatt å bade hunder på offentlige badeplasser. Disse plassene er skiltet.

Det kan også være verdt å merke seg at det i hundeloven (§ 5) er fastsatt at: Hundeholderen ikke skal gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

Vilkår for å gå med løs hund

Hund på jakt. Foto: Jone OmdalFor at hunden skal kunne gå løs må en oppfylle lovens krav (§ 4) om at den blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte eller er forsvarlig innegjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel hundelovens § 9 tredje ledd.

Unntak fra sikringsreglene

Den generelle båndtvangen (1. april – 20. august) gjelder alle hunder, men det kan i særlige tilfeller søkes dispensasjon for å la hunden gå løs.

I perioden hvor det er innført utvidet båndtvang (21. august t.o.m. 31. oktober) er det gjort gjeldene en rekke unntak fra bestemmelsene (hundelovens § 9). Båndtvangen gjelder blant annet ikke: dressert bufehund i tjeneste, hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt eller hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver. Det er imidlertid viktig å understreke at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur bare kan foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.

Som hundeier plikter en å holde seg løpende oppdatert om de reglene som gjelder for hundehold. For detaljerte og utdypende bestemmelser henvises det derfor til hundeloven og lokal forskrift om utvidet båndtvang i Eigersund kommune.

Lover og regler

Relaterte lenker