En påpeker at beregningene tar utgangspunkt i antall barn pr september 2011. I begynnelsen av 2012 skal tilskuddet (iht. forskrift) beregnes etter antall barn på fastsatt tidspunkt. Videre vil det bli etterberegninger knyttet opp mot lønnsendringer i Eigersund kommune (innenfor barnehagesektoren). Dvs. at tilskuddene kan/vil endres for den enkelte barnehage.

Tilskudd drift pr omholdstime (inkl. administrative kostnader):

  • Små barn – 67,70 kr
  • Store barn – 32,41 kr

Når det gjelder sum tilskudd viser en til følgende tabell:

 
Driftstilskudd
Kapitaltilskudd
Totalt tilsk. 2012
Tilskudd 2011
Jernhagen
2 862 561
234 000
3 096 561
3 152 300
Helleland
2 989 386
243 809
3 233 195
3 032 899
Raketten
3 008 600
241 784
3 250 384
3 152 028
Varden
4 926 087
389 710
5 315 797
4 790 454
Lykkeliten
6 125 596
535 898
6 661 494
6 539 897
Eigerøy
4 592 725
366 497
4 959 222
5 157 586
Robåten
5 264 783
422 497
5 687 280
5 847 209
Kiellandsskogen
7 167 365
603 594
7 770 959
8 208 525
Skattekisten
10 169 120
744 659
10 913 779
9 598 322
Hestnes
8 650 618
601 753
9 252 370
8 084 113
 
55 756 840
4 384 201
60 141 041
57 563 333

En viser her til at Skattekisten og Hestnes har økt antall barn i løpet av 2011. Dette fører til endringer i tilskuddet for 2011 (som alle har fått melding om) – i tillegg til at dette får konsekvenser for tilskuddet i 2012. Videre ser vi at tilskuddet for Jernhagen blir redusert for 2012. Dette henger sammen med sammensetningen av barn. Vi har tatt opp dette forhold med barnehagen og kommer til å ha en dialog med bla. Fylkesmann i Rogaland om gitte forhold.

Som en videre kjenner til pågår det samtaler med Helleland FUS barnehage as om fortsatt drift. Det legges ikke opp til økt kapitaltilskudd til denne barnehagen – ut over det som ligger i beregningene. En viser videre at også andre kommuner har bedt om økt kapitaltilskudd, dvs. hvis en gir til en må det være en diskusjon om hvorfor en ikke gir til flere. Det vil bli sendt brev til Helleland FUS barnehage as knyttet opp mot ulike forhold.

Dokumentene for rådmannens budsjettforslag finner du her.