Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale. Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet.

Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig for barnet, jo lettere kan vi hjelpe.

Vi samarbeider med andre

Helsesykepleier deltar i tverrfaglig ressursteam (URT) på skolen. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre tjenester om nødvendig.

Vi har taushetsplikt

Får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet må vi allikevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med barnets eller foreldre/foresattes samtykke. Helsesøster deltar i skolens ressursteam men gir ikke opplysninger om elever til skolen uten samtykke fra elev/foreldre/foresatte.

Faste oppgaver

1. trinn

2. trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. trinn

Vekt- og høydemåling

5. trinn

Helseopplysning i grupper om pubertet; kropp, tanker og følelser.

6. trinn

Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

7. trinn

Tilbud om vaksine mot HPV til både jenter og gutter.

Journalføring

Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen sendes journalen til skolehelsetjenesten.
Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Den inneholder blant annet helseopplysninger og vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).

Gi oss beskjed dersom dere flytter

Vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre og foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år (jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)