Rådmannen varsler ytterligere driftsreduksjoner. dersom ikke kommunen blir tilført midler i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjon som blir lagt frem 13.05.2011. Den økonomiske situasjonen karakteriseres som ytterst bekymringsfull.

Eigersund kommune står overfor økonomiske utfordringer hvor inntekter blir lavere enn budsjettert, samtidig som rådmannen anslår at utgiftene kommer til å øke mer enn budsjettert. Denne kombinasjonen gir Eigersund kommune store økonomiske utfordringer, noe som gjør at det er behov for å sette i gang ulike tiltak. Det er i lys av dette en må se de pågående driftsreduksjonene som ble vedtatt av kommunestyret i des 2010 og rådmannens
iverksettelse av tiltak.

Rådmannen viser til at økonomirapporten avdekker flere forhold som gir alvorlig grunn til bekymring for den økonomiske situasjonen. Dette gjelder spesielt følgende forhold:

  • Skatteinngangen er budsjettert for høyt.
  • Bruk av Premieavviksfond og årets premieavvik er budsjettert for høyt. Her vil også overføringer fra livselskapene ha betydning (et forhold som blir avklart i mai).
  • Flere utgiftsposter har hatt merforbruk over flere år. Spesielt for Miljøavdelingen nærmer  vi oss nå en situasjon hvor avdelingen må tilføres ekstra midler ut over budsjettet.
  • Andre inntektsposter er budsjettert for høyt (for eksempel momsrefusjon).
  • Det er flere utgiftsposter som antas å øke betydelig ut over budsjettet, for eksempel strøm.
  • I sum snakker vi her om et større antall millioner kroner. Dette er penger som vi pr. i dag ikke har.
  • Dette kombinert med forventninger om økt tjenesteproduksjon og økte tilskudd fører til en vanskelig økonomisk situasjon med betydelig press.
I utgangspunktet skulle rådmannen ha kommet med flere forslag om ytterligere driftsreduksjoner i økonomirapporten, men har etter en samlet vurdering kommet til at dette er en prosess som må gjøres i samarbeid med det politisk fordi en nå nærmer seg dramatiske driftsreduksjoner av en slik karakter at rådmannen vurderer det som viktig å få overordnede politiske prioriteringer på veien videre.
 
Dersom det ikke gjennomføres ytterligere driftsreduksjoner vil dette i realiteten føre til at det legges opp til et budsjettert underskudd for 2011, noe kommuneloven og regnskapsforskriftene ikke tillater.

Rådmannen avventer situasjonen til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjon blir lagt frem av regjeringen 13.05.2011. Dog så varsler rådmann forslag om ytterligere reduksjoner i 2011 – hvis ikke inntektene kan økes i neste økonomirapport som kommer i juni måned.

I denne situasjonen er det helt nødvendig å holde igjen på nye tiltak – med mindre dette ikke er absolutt tvingende nødvendig. I den forbindelse har rådmannen bla stoppet forhandlinger knyttet opp mot å leie av nye lokaler for Voksenopplæringen og vil vurdere alternativer. 

I økonomirapporten for mars 2011 legger rådmannen inn følgende forhold: 

Driftsmessige forhold

Inneværende år

Neste år

År 3

Budsjettert reduksjon innen art 11

 

4.700.000

4.700.000

Reduserte renteutgifter

-150.000

-150.000

-150.000

Redusert skatteinngang

5.000.000

10.000.000

10.000.000

Økt rammetilskudd

-3.000.000

-6.300.000

-6.300.000

Økt konsesjonskraft

-450.000

-450.000

-450.000

Redusert budsjettert overskudd

-1.400.000

-4.826.000

-4.221.00

Sum

0

Underskudd
2.974.000

Underskudd
3.579.000

 

Rådmannen viser til at for 2011 er det nå budsjettert med et overskudd på 87.000 kroner, mens i økonomiplanen 2012 og 2013 er budsjettert med underskudd på hhv. 2,9 og 3,6 millioner kroner.

Samlet sett viser økonomirapporten en økonomisk situasjon Eigersund kommune ikke kan leve med og rådmannen har som kjent foretatt en del smertefulle kostnadskutt i den senere tid. Dette dreier seg i hovedsak om kutt i
Voksenopplæringen, innenfor PP-tjenesten, Ungdomskontakten og overføring av ungdomstrinnet på Helleland skole til Lagård ungdomsskole, men det gjenstår enda mye arbeid for å få etablert grunnlaget for en bærekraftig økonomiske
situasjon for Eigersund kommune.

Rådmannen har også tatt opp situasjonen for Bakkebø gård i økonomirapporten, her henvises det til egen artikkel om dette.