Trenger du hjelp eller har tips til Eigersund kommune, ta kontakt med oss på telefon 51 46 80 00. For oppdatert informasjon, lik oss på Facebook.com/eigersund.

News in english here.

Oppdatert onsdag 23. november 20:50

Mannskap fra vei og utemiljø har sjekket begge jernbaneunderganger, Kvelluren og sjukehuset, nå 19:15. Vannstand ser ut å gå tilbake. Ubetydelig vann i undergang til sykehuset. Ved Rema /Kvelluren er det mulig å kjøre i et kjørefelt. Fortsatt delvis sperret. Dirigering på rv42 avsluttet grunnet tilbatrekning av vannet.

 

Oppdatert onsdag 23. november 17:41

Det er vann i veibanen på RV-42 på Slettebø. Veioperatør er på plass med bil i begge ender for å markere.
Undergang ved Kvelluren er stengt.

Vannstanden på Svalestad/Helleland er kl. 17:16 på 2,78m med 177,1 m3/s noe som er en god nedgang fra tidligere i dag da det var 3,20m med 220,4 m3/s.

Oppdatert onsdag 23. november 13:40

Vannstanden er nå på vei ned på Helleland. Eigersund kommune følger med på utviklingen fremover. Bildene er fra tidligere i dag, og kan også ses på våre Facebooksider.

Flom november 2017 - DSC_0196.JPG Flom november 2017 - DSC_0208.JPG Flom november 2017 - DSC_0236.JPG Flom november 2017 - DSC_0244.JPG Flom november 2017 - DSC_0251.JPG Flom november 2017 - DSC_0313.JPG Flom november 2017 - DSC_0328.JPG Flom november 2017 - DSC_0337.JPG Flom november 2017 - DSC_0356.JPG Flom november 2017 - DSC_0358.JPG Flom november 2017 - DSC_0389.JPG Flom november 2017 - DSC_0398.JPG

 


Oppdatert onsdag 23. november 13:00

Vannstanden for Gya og Helleland har stabilisert seg og gått noe ned. Forventet flomtopp i Egersund sentrum antar en vil komme rundt klokka 15:00, men slik det ser ut nå vil det ikke stige så veldig mye de neste timene. Det er rapportert om noen kjellere med vann nær Egersund og på Helleland.

Det er opprettet kontakt med Sivilforsvaret, Heimevernet, Røde kors samt politi og blålysetatene, men disse er ikke kalt ut.

Eigersund kommunes avdeling for helse og omsorg hjelper de som trenger assistanse. Her passer en på at det er åpne veier til de som er gravide og til de som trenger medisiner. Dette ser ut til å gå greit.

Teknisk avdeling har vært på befaring langs Lundeåna. Området rundt Svanedalsgården skal nå være sikret for 50-årsflom. Vannet her ser ut til å renne bedre nå en før oppgraderingen. Ved Bjerkreimsgaten kommer det nå inn vann da denne ikke er ferdig flomsikret. Her har Eigersund kommune nå fått satt ut midlertidige stengsler mot vannet. Pumper står klar om nødvendig.

Ved Helleland går vannet opp mot E39 og over halve veibanen. Trafikken dirigeres, men veien er ikke stengt. Ved Helleland skole og barnehagen er det en del vann ved innkjørselen. Her er det satt opp ekstra vakthold. Usikkert om skolebussen kommer helt inn til skolen.

Undergangene ved Rema 1000 og ved Hestavad Bro er foreløpig åpne. En holder øye med området til elevene fra skolene i området har gått hjem.

Befolkningsvarsel er sendt ut til befolkningen som bor ved Hellelandsvassdraget og til alle bønder. Informasjon vil alltid bli oppdatert her på kommunens hjemmesider om nødvendig.

 


Oppdatert onsdag 23. november 12:00

Eigersund kommune ved landbrukskontoret minner om plassering av siloballer/rundballer nå som det er høy vannstand i vassdraget Gya-Egersund og noe økt bekymring om økning i vannstand i Bjerkreimsvassdraget.

 


Oppdatert onsdag 23. november 08:00

Prognosene ligger foreløpig godt under flommen Synne for to år siden. Mannskap fra Eigersund kommune vil gå på befaring langs Nyeveien og området rundt Lundeåne bo- og servicesenter for å gjøre nødvendige forberedelser. Flere steder her er det nå grus på veien som kan bli vasket bort.  

Vannmagasinene til Dalane Energi er fulle og kan ikke ta unna, men det ser ut som om regnet kommer i mindre mengder, men over lengre tid en for to år siden, og at det derfor ikke ser ut til å bli en like høy flomtopp

Eigersund kommune vil ha nytt møte klokka 10:00 og mer informasjon vil da bli lagt ut her.

Relaterte lenker

 


Oppdatert onsdag 22. november 13:40

Oppdatert informasjon fra Meteorologisk Institutt (Met) kl. 12.45.

Oppdatert varsel om økt overvåking, Fase A – Fare for ekstremvær: For Rogaland er det ventes mye nedbør fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag i midtre og i indre strøk, estimert til 100-120 mm på 24 timer.

Beskrivelse av værsituasjonen

"Onsdag og torsdag vil lavtrykksaktivitet i Nordsjøen sette opp et sør til sørvestlig vindfelt som fører med seg varme og fuktige luftmasser over Sør-Norge. Dette kan gi ekstremt mye nedbør i Sunnhordland og i Rogaland. Et lavtrykk på 962 hPa utenfor kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane vil torsdag kveld trolig føre til sterk vind fra sør og kraftige vindkast nord for Hardangerfjorden. Plasseringen til lavtrykket er usikker og kan ha stor betydning for vindprognosen. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier." 

Informasjon fra Fylkesmannen

"Metorologisk Institutt har valgt å ikke sende ekstremværvarsel, men det er helt i grenseland. Grunnen til at de ikke nedgraderer til OBS varsel, men fortsatt er i Fase A (økt overvåking) er at det kommer inn et lavtrykk torsdag kveld med mye vind. Den kraftigste vinden vil komme nord for Rogaland, men i kombinasjonen med mye nedbør gjør at Met fortsatt vil overvåke situasjonen samlet videre.
Men nedbøren som kommer fra onsdag kveld til torsdag morgen vil fortsatt være betydelig, mindre og indre strøk får mest nedbør. Det kan lokalt komme mye nedbør. Agderfylkene er nedgradert til OBS varsel, noe som kan tyde på at de sørligste kommunene i Rogaland ikke får så mye som tidligere antatt.
Fylkesmannens råd til kommunene om å sjekke de områdene og punktene som erfaringsmessig er mest utsatt for overvann og flom ved store nedbørsmengder står ved lag. Dette for å forebygge oversvømmelser og skader."

Oppdatert informasjon fra NVE

Varsel om flom, gult nivå for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder. NVE - Oppdatert informasjon - 21.11.2017 kl. 12.54.

Flomvarslet for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder gjelder nå også for onsdag 22. november på grunn av oppdaterte værprognoser.

Fra onsdag kveld ventes mye regn, og snøsmelting på grunn av stigende temperatur. Dette vil føre til økende vannføring og flom på gult nivå. Små og mellomstore vassdrag i lavereliggende strøk er mest utsatt. Det ventes ikke flom i de store vassdragene som drenerer fjellområdene. Gult nivå er laveste varslingsnivå, og innebærer at det kan oppstå lokale oversvømmelser og flomskader. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

 


Oppdatert tirsdag 21. november 18:15

Det ventes mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag i indre strøk, estimert 100-120 mm på 24 timer. Den kraftigste nedbøren inntreffer de første 12 timene av torsdag. NVE i dag har sendt ut flom- og jordskredvarsel på gult nivå for 22-23.11.2017 og snøskredvarsel faregrad 4 for Rogaland.

Beskrivelse av værsituasjonen:

"Onsdag og torsdag vil lavtrykksaktivitet i Nordsjøen sette opp et sør til sørvestlig vindfelt som fører med seg varme og fuktige luftmasser over Sør-Norge. Sent torsdag blir de varme og fuktige luftmassene erstattet av kjøligere luft og nedbøren er ventet å avta. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger. Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier."

Varsel om flom gult nivå

Varsel om regn - nivå 2NVE i dag har sendt ut flom- og jordskredvarsel på gult nivå for 22-23.11.2017 og snøskredvarsel faregrad 4 for Rogaland.

Flomvarslet for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder gjelder nå også for onsdag 22. november på grunn av oppdaterte værprognoser.

"Fra onsdag kveld ventes mye regn, og snøsmelting på grunn av stigende temperatur. Dette vil føre til økende vannføring og flom på gult nivå. Små og mellomstore vassdrag i lavereliggende strøk er mest utsatt. Det ventes ikke flom i de store vassdragene som drenerer fjellområdene. Gult nivå er laveste varslingsnivå, og innebærer at det kan oppstå lokale oversvømmelser og flomskader. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales."

Informasjon fra Fylkesmannen

Fylkesmannen har i dag sendt ut varsel om økt overvåking av værsituasjonen på bakgrunn av informasjon fra Meteologisk Institutt. Vakthavende meteorolog opplyser at de i løpet av onsdag formiddag vil ta stilling til om kriteriene for ekstremvær oppfylles. I såfall vil det komme ny varsling og informasjon om dette.

Hva er ekstremvær og Tidsfaser i værutvikling av ekstremvær

Ekstremværvarsel sendes når det er sannsynlig at været vil forårsake omfattende skade eller fare for liv og verdier i et betydelig landområde. Ved lavere sannsynlighet sendes det “Melding om økt overvåking”. Du finner mer informasjon om hva som er ekstremvær og varslingen om dette på nettsidene til Meteorologisk institutt.
På yr.no finner du informasjon om de ulike tidsfasene i værutviklingen av ekstremvær.

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no

Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge. Du kan lese mer om Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling på sidene til www.varsom.no om dette.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune

Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.