Øvelsen, som var en diskusjonsøvelse (skrivebordsøvelse eller tabletop), tok utgangspunkt i havnesikringskravene som følger av ISPS-kravene til Egersund Havn. ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. I Norge er det Kystverket som har ansvaret for å følge opp disse kravene.

Kommunen fikk anledning til "å hekte seg på" denne øvelsen og målsettingen ble utvidet i tråd med dette. Det er på gang å utarbeide en formell samarbeids- og forventingsavtale innen beredskap mellom Egersund Havn og Eigersund kommune, og et av hovedmålene ble derfor å utvide og få bedre samordning mellom planverket til Egersund Havn og kommunen. 

Det var mange øvingsmomenter under øvelsen, bla

 • Øve relevant planverk innen havn og kommune
 • Øve på samvirke
 • Identifisere og øve ulike ressurskapasiteter
 • Identifisere sårbarheter til ROS-analyse for Eigersund kommune 
 • Øve på ansvars- og rolleavklaring, internt og eksternt
 • Øve på kommunikasjon, internt og eksternt
 • Øve kommunens kriseledelse, herunder stedfortredere i ulike roller, bla var gruppeleder AP Frank Emil Moen fungerende ordfører under øvelsen
 • Øve stabsfunksjoner som personalcelle, økonomi- og forsyningcelle, samt informasjonscelle
 • Øve på bruk av det nettbaserte krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM
 • Øve etablering på evakuerings- og pårørende senter (EPS)
 • Teste ut kommunens beredskapslokaliteter på Lagård ungdomsskole, P-bygget.

Bakgrunnen for øvelsen var et scenario der det var en hendelse med et cruiseskip som kom til kai i Egersund havn. Dette er ikke et urealistisk scenario da passerer ca 100 000 skip i Kattegat hvert år, og Egersund havn har ved flere anledninger tatt i mot skip som har vært i brann/andre nødsituasjoner.

Med dette bakteppet, ble de ulike aktører aktivert og deltok i spillet. Ulike situasjoner ble spilt inn av øvingsledelsen og ble diskutert i ulike grupper. Deretter ble det tatt gjennomgang i plenum før man gikk videre til neste problemstilling/situasjon.

De ulike aktørne som deltok var Egersund Havn, Egersund Politistasjon, Ambulansetjenesten/SUS, NVC, Sivilforsvaret, Røde Kors og Eigersund kommune (med mange ulike funksjoner). Totalt var et 50-talls personer involvert i øvelsen.

Rådmann Gro Anita Trøan vil takke alle involverte aktører for god innsats i både planlegging og gjennomføringen av øvelsen. Det overordnede inntrykket og den foreløpige evalueringen som ble gjennomført umiddelbart etter øvelsen ("Hot Wash Up"), viser at mye fungerte bra og at lokalsamfunnet vårt er rimelig godt forberedt til å takle beredskapshendelser. 

Det ble selvfølgelig avdekket mange ulike læringspunkter og momenter som vil bli fulgt opp videre gjennom det evalueringsarbeid som nå pågår. I tråd med dette, vil planverk, samvirkerutiner, tiltakslister og andre rutiner bli justert og tilpasset. 

Kommunen er spesielt fornøyd med det gode samarbeid og samvirket med Egersund havn, og ikke minst at vi fikk øvd kommunens kriseledelse i samvirke i de nye beredskapslokalitetene i P-bygget på Lagård ungdomsskole.

Så er vi ikke så fornøyd med at vi glemte Redningsselskapet, som selvfølgelig skulle ha vært invitert til å delta på øvelse, men ble ved en beklagelig feil utelatt. Dette var bakgrunnen for at kommunen på mandag besøkte redningskrysseren og beklaget glippen med en stor bløtkake, som kjøkkenet på Lagård hadde gjort klar i helgen. Det er ingen tvil om at Redningsselskapet er en viktig og selvfølgelig del av kommunens beredskap, noe som er bakgrunnen for at de fast medlem av kommunens beredskapsråd. De var for øvrig en selvsagt ressurs som ble "brukt" under gjennomføringen av spillet.

Men, det er nettopp dette som er en overordnet målsetting med å øve; avdekke forbedringspunkter, feil, mangler mm når vi øver, og ikke når det er en reell hendelse.

Øvelsen ble planlagt og ledet av Nordic Crisis Management AS som er en ledende aktør i Norden innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse. 

Om kommunns kriseledelse

Kommunens operative kriseledelse ledes av rådmannen og består av rådmannens ledergruppe og beredskapsleder. Kommunens strategisk kriseledelse består av den operative kriseledelsen, ordfører og representanter fra andre aktører som er en del av hendelsen. I tillegg er det ulike celler (stabsfunksjoner) som støtter opp under kriseledelsen slik at denne kan ha fokus på utføre sin ledelsefunksjon.

Kommunens beredskapsplan er kommunens overordnede plan for krisehåndtering.