Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av detaljreguleringsplan og oppstart av forhandling av utbyggingsavtale for: "Detaljregulering for boliger Kvidningsveien – GNR 60 BNR 8 MFL. - Hellvik, Eigersund Kommune. PLANID 20150004.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Hellvik Hus Hellvik AS.

Planområdet

Planområdet ligger på Hellvik, ca. 7,5 km nordvest for Egersund. Området ligger i umiddelbar nærhet til skole, barnehage og jernbanestasjon på Hellvik. Planområdet utgjør et areal på ca. 34 daa, og omfatter bebygde og ubebygde tomter. Planens begrensning er vist med svart, stiplet linje i kartutsnitt under.

Kart-Kvidingsveien.jpg

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere ny boligbebyggelse i sentralt område på Hellvik. Det legges opp til en kombinasjon av eneboliger, leiligheter og/eller rekkehus.

Forhåndskonferanse

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 9. mars 2015.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planområdet er tidligere uregulert. Kommuneplan regulerer området til boliger og annet byggeområde. Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutredningspliktig.

Utbyggingsavtale

Ja, i den grad kommunen skal overta noe teknisk anlegg innenfor planområdet. Behov avklares nærmere med teknisk avdeling i kommunen.

Aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse – frittliggende og konsentrert, kjøreveg, parkering, uteoppholdsareal/hage m.fl.

Beskrivelse av tiltaket

Det planlegges om lag 20-30 nye boenheter innenfor området. Eksisterende bedehus videreføres i planen. Det ryddes opp i trafikksituasjonen i området, spesielt i krysset mellom Sletteveien og Kvidingsveien. Kommunen planlegger ny veiforbindelse fra Jærveien til regulert boligområde på Tuå. Veien er tenkt på sørsiden av planområdet, hvor planen kun tilrettelegger for krysset mellom ny vei og eksisterende veinett i området. Angrepspunkt for denne veiforbindelsen er vist med rød pil i figur 2.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post flekkefjord@arkkso.no. Kopi av innspill sendes Eigersund kommune v/ Plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er innen 01.05.15.

Annet

Varselet kan også ses på arkkso.no.

Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter