Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Mosterveien 14 AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for: 

DETALJREGULERING FOR BOLIGER – SØLVHAGEN 19 – GNR 45 BNR 286 – BAKKEBØ, EIGERSUND KOMMUNE PLANID 20110001-02

Planområdet

Planområdet ligger nord for Egersund sentrum på Bakkebø, Slettebø i Eigersund kommune. Planområdet omfatter eiendommene gnr 45 bnr 286 og deler av gnr 45 bnr 2. Planområdet utgjør et areal på ca. 2,4 daa. Planens begrensning er vist med svart, stiplet linje i figur 2. Planområdet avgrenses av kommunal vei Sølvhagen i vest, sør og øst, og Bakkebø kirke i nord.

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Eksisterende bebyggelse på 45/286 er skal inngå i planen.

Forhåndskonferanse

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 14. april 2016.

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende områdeplan for Slettebø – Bakkebø-området, planid 20110001, angir området som kombinert formål OB5 - offentlig tjenesteyting og boliger. Planlagte tiltak er i tråd med overordnet plan.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planområdet er i vedtatt områdeplan regulert til kombinert formål offentlig tjenesteyting og boliger. Innenfor området planlegges konsentrert boligbebyggelse. Planlagte tiltak er i tråd med overordnet planer og faller dermed ikke inn under forskriftens §§ 2- 4.

Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktige.  

Utbyggingsavtale

Ja, dersom kommunen skal overta anlegg i området.

Aktuelle reguleringsformål

Boliger, veg, uteoppholdsareal, parkering mfl.

Beskrivelse av tiltaket

På eiendommen 45/286 planlegges konsentrert bebyggelse med tilhørende funksjoner. Eksisterende bygning på eiendommen inngår i planen. Bygget inneholder i dag hybler og leiligheter. Ønsket er å videreføre denne bruken, samt se på muligheter for ytterligere fortetting av området. Hensynet til Bakkebø kirke med tilhørende areal vil bli hensyntatt i forbindelse med volum og skala på ev. ny bebyggelse i området. Det vil bli tilrettelagt for gode og funksjonelle uteoppholdsarealer, samt tilstrekkelig parkering. I planprosessen vil det også bli gjort en vurdering av trafikksikkerhet. Atkomst til området er fra Sølvhagen som er en kommunal vei.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på  e-post flekkefjord@arkkso.no. Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post: post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 03.06.16.