Planteknisk utvalg har i møte den 10.02.2015 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik – PTU sak 026/15 ut til offentlig ettersyn. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger på Kattemyre med til sammen 23 boenheter fordelt på ulike boligtyper. Dette er tenkt gjennom å utvide allerede eksisterende reguleringsplan gjennom å utvikle området vist som primært planområde til boligformål. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan og det er derfor utarbeidet konsekvensutredning for tiltaket. Det er ikke fremkommet spesielle forhold i KU som innebærer endringer i planen. Planen legger opp til ny og moderne bolig bebyggelse som en vurderer vil være et positivt tilskudd og bidra til å gi et variert tilbud av boligtyper på Hellvik.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Høringsperiode: 06.03.2015-24.04.2015. Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 24. april 2015.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.