Planteknisk utvalg har i møte den 10.02.2015 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - Bakkebø området – PTU sak 024/15 ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformål for eiendom 45/271 fra undervisning til boligformål med 13 leiligheter. Endringen kommer som følge av at skolen er lagt ned og eiendommen ble solgt. Ny eier ønsker å utvikle eiendommen i en ny retning - eksisterende bygning ombygges til leiligheter med tilhørende parkering og uteareal. I prosjekteringen vil det bli blant annet bli lagt stor vekt på estetikk og trafikksikkerhet.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Høringsperioden er 06. mars til 24. april 2015. Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 24. april 2015.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.