De fleste av avvikene dreier seg om dokumentasjon og endringer i bygg som er gjennomført i senere tid.

Flere av byggene har gamle brannrapporter. En brannrapport med tegninger beskriver den branntekniske delen av et bygg. Dette er ikke resultat av et tilsyn, men en rapport som beskriver bygget, hvordan de branntekniske innretningene er og hva bygget kan brukes til som en brukermanual som leveres sammen med bygget når bygget er nytt.

Når byggene blir eldre så vil det på ulike tidspunkt komme små og store endringer i bygget og da kan det være aktuelt å kjøpe en ny brannrapport. For de eldste byggene så ble det ikke utarbeidet brannrapport fra bygget stod ferdig, og da har kommunen bestilt dette ved ombygginger senere.

Det var dette som var tilfelle ved brannrapport på Husabø ungdomsskole. Deler av de utbedringene som stod beskrevet i brannrapporten er utbedret, og andre er meldt opp til budsjett, og satt inn midlertidige løsninger. Det er ikke gitt midler i senere tid til Husabø ungdomsskole, med tanke på at den skulle totalrenoveres.

Bygget er likevel like brannsikker som de andre skolene, men den mangler noen tettinger og dører med riktig klassifisering, noe som kan medføre at hvis det oppstår brann så vil ikke dørene kunne hemme spredning i de 30, 60 eller 90 minutter som beskrevet i brannrapporten. Disse brannskillene er satt for at en eventuell brann ikke skal spre seg fra branncelle til branncelle, og dermed begrense brannens utbredning og de verditap som følger. Dette betyr at større verdier vil gå tapt ved brann, men det gir likevel tid nok til evakuering, hvis det skulle oppstå brann i skoletiden.

På Husabø ungdomsskole er også noen av avvikene som går på byggetekniske innretninger som skal forhindre spredning av brann, som eksempelvis bruk av feil type dør.

Med bakgrunn i branntilsynene så har bygg og eiendom gjort noen utbedringer i sine rutiner slik at brannrapporten for det enkelte bygg skal gjennomgås med bruker hvert år, på lik linje med evakueringsplan og branninnstruks som det er årlige gjennomganger og oppdatereringer av slik at alle på byggene er godt kjent med rutinene. Det har ikke vært vanlig at en gjennomgår brannrapporten også fram til nå, men dette vil gi en god forståelse av bygget hos bruker, og en vil kunne vurdere de endringer som er gjort på bygget eller endringer i bruken av bygget slik at en kan få gjort nødvendige justeringer og sikre at brannrapporten følges.

Du kan lese tilsynsrapporten for Husabø skole og kommunens tilbakemelding her: