Varsel om oppstart av detaljregulering for bydelssenter S3 og småbåthavn med del av sjøområder. Gnr. 13 Bnr 239, Rapstadneset, Lygre.

Med henvisning til Plan- og bygningslovens kapittel 12, jf. arealformål i § 12-5, pkt 1, 2, 3, 6 og § 12-6 i loven, varsles det her om oppstart av detaljregulering for bydelsenter S3 og småbåthavn med del av sjøområder. Gnr. 13 bnr. 239, Rapstadneset, Lygre, Eigersund. Oppstartmøte er gjennomført med kommunen hvor plannummer 200140006 er tildelt. Planlagt arealbruk er i samsvar med arealbruk i kommuneplanen for sentrumsdel, Eigersund kommune. Det er ikke krav til konsekvensutredning. Planområdets beliggenhet med stiplet avgrensing framgår av kartet ovenfor. Mot sør og øst er plangrensen lagt i sjøområder av Lygrefjorden. Mot vest og nord grenser planområdet til fv. 55, Hestnesveien.

I tillegg varsles det at arbeid med utbyggingsavtale settes i gang. Det vises i den forbindelse til Plan- og bygningslovens kapittel 17, jf. oppstartsmøtet med kommunen.

Dette oppstartsvarsel kunngjøres her på kommunens hjemmeside og i Dalane Tidende. Myndigheter og kommunens avdelinger og utvalg, stedlig energiverk og miljøverk, berørte grunneiere, naboer og rettighetshavere med flere varsles i likelydende brev eller e-post.

Merknader

Eventuelle merknader og kommentarer til dette varsel sendes til Bygg & Eiendomsreform AS v/ Harald Aarstad, Postboks 96, 4379 Egersund eller til  planconsult.ha@gmail.com innen onsdag 1. oktober 2014.

Kopi av merknader og kommentarer kan sendes innen samme frist til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund eller dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter

Varsel om oppstart - Rapstadneset.pdf