Brannstasjonsprosjektet er ferdig detaljprosjektert og har vært ute på tilbudskonkurranse. Tilbudskonkurransen er avsluttet og kontrollregningen viser at  prisene er innenfor entreprisekostnadene i kostnadskalkylen.

Prosjektets resultatmål i forprosjektfasen er oppnådd. Vi står nå ved milepælen (beslutningspunktet) hvor oppdragsgiver (kommunedirektør) i hht. retningslinjene formelt må foreta beslutning (BP) om overgang til hovedprosjekt.

Hensikten med saksfremlegget var å redegjøre for arbeidet som er utført og målene som er oppnådd i forprosjektet, samt sikre og forankre at det er omforent forståelse av at bygging av brannstasjonen, slik det nå foreligger.

Kommunestyrets vedtak KS-060/21

  1. Forprosjektet avsluttes og Hovedprosjektet for oppføring av ny brannstasjon igangsettes.
  2. Brannstasjonen bygges etter minimumsprinsippet og dagens bemanning, som prosjektert i Forprosjektet.

Kommunestyrets vedtak er identisk med kommunedirektørens forslag til vedtak.

Tilbudskonkurranse

Tilbudskonkurranse etter Lov om offentlig anskaffelse er avsluttet og vinnere av konkurransene er klare. Kontrakt vil bli inngått etter utløp av karensperioden.

Entreprise Entreprenør
G1-Grunnentreprise Bertelsen & Garpestad
B1-Byggentreprise (Hovedentreprise) Espeland AS
V1-Luftbehandlingsanlegg URD Klima AS
V2-Røranlegg Sig. Halvorsen AS
E1-Elektroentreprise Status 15. juni: Evaluering ikke klar.

Brannstasjonstomten er ferdig regulert. Tomten er planert, skilt ut i egen matrikkelenhet og er klar for overtakelse.

Milepæler

  • Overtakelse av tomt juni 2021
  • Oppstart grunnarbeider juni 2021
  • Brannstasjonen er klar for innflytting desember 2022

Relaterte lenker

Sakspapirer kommunestyret 14. juni 2021 - Ny Brannstasjon, overgang til hovedprosjekt, oppstart byggearbeider

Tomt for ny brannstasjon

Tomt for ny brannstasjon