Forskriften vil nå bli kunngjort på Lovdata under lokale forskrifter for Eigersund kommune

Forskriften i sin helhet:


MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, EIGERSUND KOMMUNE, ROGALAND 

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Eigersund kommune 04.06.2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1.

§ 1 Formål       

  Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.              

§ 2 Virkeområde       

    Forskriften gjelder i Eigersund kommune.                

§ 3 Definisjoner       

    Med følgende uttrykk i forskriften her forstås:       

 1. Russebuss/ russebil: Det vil si kjøretøy som brukes hovedsakelig av russ i forbindelse med russefeiring.     

§4 Forbud mot russefeiring i form av «rulling»

Russefeiring i form av rulling er forbudt. Rulling vil si at russebussen/ russebilen kjører eller står parkert med russ eller andre om bord. Nødvendig forflytning av nevnte kjøretøy er tillat med maksimalt en person (sjåfør) om bord.

§ 5 Ansvar       

Eigersund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.                 

§ 6 Straff           

Overtredelse av denne forskriftens § 4 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-forskriften § 24.  

§ 7 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter       

Forskriften trer i kraft 05.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 13.06.2021 kl. 24.00.  Rulleforbud i Sør-Rogaland til og med neste helg

12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Det gjøres for å hindre en mulig smittespredning som kan sette gjenåpningen av samfunnet i fare.

Forbudet innebærer at kun én person om gangen har lov å oppholde seg i russebuss eller -van, og gjelder i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Egersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Mange i karantene
Et nytt smitteutbrudd blant russen, med utspring i Time kommune, har forgreininger til flere andre kommuner i Sør-Rogaland. Stavanger har så langt denne uken tre smittede knyttet til russefeiring, mens Sandnes har seks smittede. Til tross for forholdsvis lave tall, er svært mange i karantene og ventekarantene som følge av utbruddet.

- Må hindre ny nedstenging
Ordførerne tar nå et målrettet grep for å hindre at smittespredningen kommer ut av kontroll som følge av at russen ikke overholder råd om avstand og antall deltakere når de samles i busser og biler. En ny nedstenging vil få store samfunnsmessige konsekvenser.

- Ingen ønsker en ny nedstenging. Smittesituasjonen på Nord-Jæren og i Jæren er fortsatt skjør, og når vi ser hvordan smittespredningen har eskalert blant russen i Oslo, Kristiansand og Trondheim, kan vi ikke ta noen sjanser, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne

 • Kari Nessa Nordtun (Stavanger)
 • Stanley Wirak (Sandnes)
 • Tom Henning Slethei (Sola)
 • Jarle Bø (Randaberg)
 • Andreas Vollsund (Time)
 • Sigmund Rolfsen (Klepp)
 • Jonas Skrettingland (Hå)
 • Frode Fjeldsbø (Gjesdal)
 • Odd Stangeland (Egersund)
 • Magnhild Eia (Lund)
 • Kjetil Slettebø (Bjerkreim)
 • Jonas Andersen Sayed (Sokndal)

De kommunene som ikke har vedtatt forbudet formelt, vil gjøre det i løpet av kvelden 4. juni.
 

- Stort antall nærkontakter
Smittevernoverlegene i regionen minner om at et stort smitteutbrudd vil ramme testkapasiteten og smittesporingen i kommunene.

- Russ som er berørt av det pågående smitteutbruddet viser seg å ha så mange som 40 til 60 nærkontakter hver, selv om det er noe overlapp. Det skyldes blant annet mye rulling og sosialisering på tvers av kommunegrensene, sier helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Forventer at russeråd følges
Ordførerne forventer at russen tar ansvar når de møtes framover, og oppfordrer til å legge eventuelle samlinger utendørs.

- Det er viktig at russen fortsetter å teste seg, selv ved lette symptomer, og at de følger rådene for avstand og gruppestørrelser, understreker ordførerne.

Her er rådene for russetiden: 

 • Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper. 
 • Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.
 • Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer). 

 

Likelydende forskrift ble vedtatt i samarbeid med kommunene på Nord-Jæren, Jæren og Dalane. 

Eigerund hadde i dag, 4.6.2021, kl. 1630, ekstraordinært møte i det lokale politirådet der også representanter for russen i Dalane møtte, sammen med representanter fra politiet og kommunen. Hensikten var å drøfte sitausjonen og innhente synspunkter fra de som møtte. Representantene for russen ønsket ikke forskriften, men ga uttrykk for forståelse og at de ville akseptere situasjonen dersom forskriften ble vedtatt. 

Kommunen hadde også ekstraordinært møte i den utvidede kriseledelsen kl. 1730 der forskriften ble drøftet.

Forskriften ble enstemmig vedtatt i et ekstraordinært formannskapsmøte kl. 1830.