Forskriften vil nå bli kunngjort på Lovdata under lokale forskrifter for Eigersund kommune

Forskriften i sin helhet:


MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, EIGERSUND KOMMUNE, ROGALAND 

Hjemmel: Fastsatt av Ordføreren i Eigersund kommune 25.06.2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1 og i henhold til delegert myndighet gitt av Formannskapet 9. juni 2021 i sak 54/2021 jf. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 § 11-8, og jf. delegeringsreglement for Eigersund kommune, del I, punkt 2.8.

§ 1 Formål           

     Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.              

§ 2 Virkeområde           

     Forskriften gjelder i Eigersund kommune.                

§ 3 Definisjoner           

     Med følgende uttrykk i forskriften her forstås:       

  1. Russebuss/ russebil: Det vil si kjøretøy som brukes hovedsakelig av russ i forbindelse med russefeiring.     

§4 Forbud mot russefeiring i form av «rulling»

Russefeiring i form av rulling er forbudt. Rulling vil si at russebussen/ russebilen kjører eller står parkert med russ eller andre om bord. Nødvendig forflytning av nevnte kjøretøy er tillat med maksimalt en person (sjåfør) om bord.

§ 5 Ansvar       

     Eigersund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.                 

§ 6 Straff           

     Overtredelse av denne forskriftens § 4 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-forskriften § 24.      

§ 7 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter        

     Forskriften trer i kraft 26.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 11.07.2021 kl. 24.00.  Rulleforbud i Sør-Rogaland fra midnatt til og med 11. juli 2021

Eigersund kommmune minner om at pandemien ikkje er over. Rogaland har for tiden det høyeste smittetrykket i landet og står nå for en fjerdedel av alle smittetilfelle i Norge.

Den siste tida har det vært stigende smittetall her i regionen. Det er derfor viktig at folk er oppmerksom på og følger de grunnleggende smittevernreglenene (avstand, håndhygiene, holde seg hjemme dersom en syk, testing ved symptom). 

Det er i dag et større antall personer i smittekarantene med bakgrunn i russerulling i Agder og påfølgende nærkontakt med smittet russ fra Nord-Jæren. Husstanden til de som er i smittekarantene, er i ventekarantene. Det legger et stort press på samfunnet og de som jobber med smittesporing.

Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt. I tråd med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sokndal, har også Eigersund kommune vedtatt å forlenga rulleforbodet til og med sundag 11. juli 2021.

 

Tidlligere lokal forskrift:

Lokal forskrift om smitteverntiltak - Forbud mot russefeiring i form av «rulling»
Lokal forskrift om smitteverntiltak - Forbud mot russefeiring i form av «rulling» forlenget til 23.6.21