Denne tjenesten består av tohovedelementer.

  1. Lysgården aktivitetssenter som gir et strukturert heldagstilbud for brukere med omfattende funksjonsforstyrrelser. Lysgården har for tiden 23 plasser.
  2. Tyrigården aktivitetssenter som primært er beregnet for eldre brukere. Tilbudet er fleksibelt og varierer i omfang i tråd med brukernes behov og funksjonsevne. Tyrigården har for tiden 17plasser.

Kontaktinformasjon:

Du kan kontakte sonekontoret der søkeren bor. Opplysninger om hvilket sonekontor den aktuelle søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt. 2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Målgruppe:

Tilbudet ved Lysgården aktivitetssenter er i hovedsak beregnet for psykisk utviklingshemmede som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg et arbeidsrettet tilbud i Uninor.

Saksgang / fremgangsmåte:

Det må foreligge en egensøknad fra bruker eller verge, hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell på vegne av brukeren. Personell fra den aktuelle sone foretar ved behov et kartleggingsbesøk hos bruker for å vurdere nødvendige tiltak og omfang av tjenestetilbud.

Kriterier og vilkår:

Tildeling av plass ved Lysgården aktivitetssenter foretas etter en individuell vurdering der det tas hensyn til brukerens fysiske, psykiske og sosiale forhold. Både hjemmeboende psykisk utviklingshemmede og utviklingshemmede som bor i egen bolig kan søke om plass i aktivitetssenteret.

Pris for tjenesten:

Hovedtilbudet på aktivitetssenteret er gratis for brukeren.

Søknadsbehandling:

Den aktuelle soneleder forbereder søknaden og oversender den så til leder av Lysgården aktivitetssenter. Lederen av aktivitetssenteret avgjør søknaden etter å ha rådført seg med den aktuelle soneleder i hvert enkelt tilfelle.

Søknad sendes til:

Søknad om plass ved Lysgården aktivitetssenter sendes til Eigersund kommune, levekårs-avdelingen, Pb. 70, 4379 Egersund.

Klagemulighet:

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Eigersund kommune v/levekårsavdelingen. Klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland.

Gjeldende lov og regelverk:

Plass ved Lysgården aktivitetssenter tildeles etter Lov om sosiale tjenester § 4-2a/4-2b og § 3-1 fjerde ledd. Kfr. også § 4-3 og lovens formålsparagraf § 1-1.

Generell informasjon:

Formålet med tilbudet er å utvikle den enkelte brukers ferdigheter gjennom varierte aktiviteter og gjennom å forbedre brukernes kommunikasjonsevner. For eldre brukere vil hovedfokuset vanligvis bestå i å vedlikeholde tidligere innlærte ferdigheter.

Lysgården Aktivitetssenter holder stengt 4 uker om sommeren i forbindelse med ferieav-viklingen. I tillegg er aktivitetssenteret stengt i forbindelse med jul og påske.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Jan Petter Leidland - ( jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no )

Relaterte dokumenter