Varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring for: Reguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad, gnr. 57 bnr 1,3,15,18 gnr.54 bnr.
11 m.fl M14 og M15

I henhold til Plan og bygningsloven §§12-8 varsler SK Langeland as på vegne av tiltakshaver oppstart av detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning på eiendom Gnr.57 Bnr.15 og 18 m.fl. i Eigersund kommune.

I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til råstoffutvinning-nåværende og hensynssone landbruk, slik at tiltaket er innenfor formålet, bortsett fra en liten utvidelse i vest.
Ihht. forskrift om konsekvensutredning §2, punkt d) og f), samt vedlegg I punkt 2, utløses krav om konsekvensutredning.

Forslag til planprogram for overnevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med PBL §12-9.

Planområdet

Planområdet ligger på vest og østsiden av fv.44 ved Sporavatnet, og er i dag i full drift.

kart

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planen er å regulere eksisterende masseuttak, samt en liten utvidelse, for å sikre videre drift. Masseuttaket er i dag ikke regulert. Reguleringsplanen med konsekvensutredningen skal bidra til
at uttaket skjer i forsvarlige former der hensyn til miljø og samfunn blir vurdert og hensyntatt. Det skal settes rammer for bl.a uttaksnivå, etterbruk og landskapstilpasning.

Merknader til oppstartsvarselet

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på Eigersund kommune sine hjemmesider, samt i papirutgave på plankontoret i Egersund og på biblioteket i Egersund, i tidsrommet 02.10.17-15.11.17. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil Eigersund kommune fastsette det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan og konsekvensutredningen.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes SK Langeland as, Obstfeldervegen 3, 4100 Jørpeland eller mail til post@sklangeland.no.

Frist

Frist for merknader er satt til 15.11.2017. Det bør tydelig skilles mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Relaterte dokumenter