Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn:

Detaljeregulering B5 Egrefjell og Grøne Bråden

print.png email  .png
B5 Grøne Bråden

Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 127/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for B5 Grøne Bråden, Egrefjell, gnr. 47, bnr. 55 m.fl. med tilhørende plankart den 25.04.17, bestemmelser datert den 25.04.17 og planbeskrivelse datert den 25.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn etter utførte endringer.

På plankartet:

1. Det reguleres inn 3 m «Annen veggrunn» langs Fv. 44 der plangrensen ligger nærmere enn 3,0 m fra vegkanten (sørvest i planområdet)

 

I reguleringsbestemmelsene:

1. Maksimal byggehøyde (høyeste gesims ved pulttak eller flatt tak) for blokk i felt

    BBB1 settes til 12 meter i reguleringsbestemmelsene § 4.3 tabell 3.

 

Endringen på plankartet er ikke utført, men vil bli innarbeidet på plankartet før 2. gangs behandling av planforslaget.

 

Hensikten med planforslaget er følgende:

Det legges opp til bygging av inntil 323 nye boenheter i planområdet, fordelt på frittliggende småhusbebyggelse, konsentrer småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

 

Høring

Høringsperiode 13.07.2017-13.07.2017.

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter er lagt ut ovenfor og kan lastes ned.

 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 28.08.17.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved Magne Eikanger på tlf 51 46 83 24 eller Dag Kjetil Tonheim på tlf. 51 46 83 21.

 

Relevante dokumenter

 

Opprettet 14. juli 2017 av Astrid E. H. Jørgensborg. Oppdatert 17. juli 2017