Høring og offentlig ettersyn - Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 m.fl.

Planteknisk utvalg har i møte den 21.03.17, sak 049/17 vedtatt at forslag til endring av detaljreguleringsplan for Årstaddalen (6-1) gnr. 13, bnr. 433, 284 m.fl. med tilhørende plankart den 22.11.16 og bestemmelser datert den 10.01.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra og med den 02.05.17 til og med den 20.06.17. Saksframlegg, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 20.06.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.