Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 17.02.2014 vedtok reguleringsendring for boliger gnr 46 bnr 185 mfl - Storåkeren – Havsø. Denne omfatter boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. (sak 009/14).

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøring.

Relaterte dokumenter

Tilbakemeldingsskjema

Bruk skjemaet under for tilbakemelding angående denne saken. I feltet ”Merknader til høring” kan det legges inn klage med begrunnelse.